text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Skolans och mediernas syn på källkritik är problematisk”

I flödet av påhittade nyheter och med en faktaresistens som sprider sig är skolans träning av elever i kritiskt tänkande avgörande. Men den måste göras på rätt sätt och här finns skäl att oroa sig. Målet med källkritik är inte att få en allsidig bild av hur människor uppfattar världen utan att närma sig sanningen, skriver tre forskare och en författare.... läs mer »

”Inför skatteavdrag för den som hyr i stället för att köpa”

Inför ett skatteavdrag för reparationer, begagnatförsäljning och hyra – ett ”hyberavdrag”. Låt kommuner avsätta gatumark för parkering för bilpooler. Ge kommunerna i uppdrag att förenkla för hushållen att minska sitt avfall. Det är några av våra förslag för att öka resurseffektiviteten, skriver företrädare för utredningen ”Cirkulär ekonomi”.... läs mer »

”Nu är tiden mogen för närodlad kommunpolis”

När polisen gör nationella kraftsamlingar och fokuserar på utredning av grova brott minskar resurserna för det lokala polisarbetet. Vi vill därför ha en ny kommunpolis som är närvarande i människors vardag och förebygger brottslighet. Och som kan avlasta den -nationella polismyndigheten, skriver Center-företrädare i Stockholm.... läs mer »

”Så ska vi skydda valrörelsen från andra staters påverkan”

I flera länder har försök till påverkansoperationer bekräftats i samband med allmänna val. Det finns inget som säger att svenska val kommer att vara fredade, tvärtom ser vi redan tecken på försök att påverka svensk politik. Vi genomför nu därför ytterligare insatser för att höja samhällets motståndskraft, skriver statsminister Stefan Löfven (S).... läs mer »

”Nej till aktiebolagsskolor ingen höger-vänsterfråga”

Grundskolan ska enligt lag vara likvärdig. Men detta är omöjligt att leva upp till om man tillåter aktiebolagsskolor – som av lönsamhetsskäl är tvingade att försöka exkludera svagpresterande elever. Detta borde inte vara en höger-vänsterfråga. Vi måste tillsammans få bort aktiebolagen ur skolan, skriver representanter för fyra skoldebattörer.... läs mer »

”S naiva Europapolitik leder till medborgarmissnöje”

Regeringen Löfven och partiets ledamöter i EU-parlamentet agerar för att vara det land som kräver mest överföring av makt till EU när det gäller sociala frågor och arbetsmarknad. Det vore en för Europa och för EU förödande utveckling. Sverige ska inte underminera medlemsstaterna utan stärka sammanhållningen, skriver Gunnar Hökmark (M).... läs mer »

”Idén om ett utgiftsmål för biståndet har tjänat ut”

Biståndspolitiken bör fokusera på vad man gör och åstadkommer. Förväntade resultat bör motivera anslagens storlek. Det finns gott om exempel på att biståndsanslagen ibland blivit större än vår förmåga att utforma och genomföra effektiva insatser, skriver Lars Anell, som står bakom en rapport för Expertgruppen för biståndsanalys.... läs mer »

”Flera misstänkta spioner utreddes av Säpo under 2016”

Vi granskade under 2016 flera fall där personer inom skyddsvärd verksamhet misstänks ha anlitats av främmande makt eller andra aktörer för att hämta in information. Vi har också utrett flera fall av statligt styrda elektroniska angrepp mot myndigheter och företag som är viktiga för totalförsvaret, skriver Säpo-chefen Anders Thornberg.... läs mer »

”Gör fler sjukhus privatdrivna och återinför vårdbiträdena”

I vårt förslag till ny sjukvårdspolitik vill vi att minst fem sjukhus till i landet ska drivas av en privat eller idéburen aktör. Vi vill ha en fastläkarreform och att alla vårdgivare ska vara skyldiga att erbjuda lika bra digital tillgänglighet som fysisk. Vi vill också återinföra vårdbiträdena, skriver Jan Björklund (L) och Anna Starbrink (L).... läs mer »

”Landstingen klarar inte cancervårdens utmaningar”

Akut personalbrist, ojämlik introduktion av nya läkemedel och behandlingar och ett lapptäcke av it- och journalsystem är några av de uppenbara problemen i cancervården. Landstingen klarar inte längre av att lösa problemen i cancervården på egen hand. Därför krävs en starkare nationell styrning, skriver företrädare för Cancerfonden.... läs mer »

”Låt de krisande sjukhusen ta efter privata S:t Göran”

Som enda akutsjukhus drivs S:t Göran i Stockholm av en privat vårdkoncern på uppdrag av landstinget. Resultatet är en succé. Samtidigt växer krisen inom vården och behovet av nya lösningar är skriande. Låt staten gå in och upphandla driften av en handfull av de mest problemtyngda sjukhusen i Sverige, skriver Johan Ingerö, Timbro.... läs mer »

”Dags för en politisk satsning på kunskap i samhällsdebatten”

Politiska ledare och debattörer smutskastar medierna, misstror experter och använder sig av felaktig och förvanskad kunskap. Grunden för det upplysta samtal som är demokratins förutsättning undermineras. Vi vill se en politisk satsning på en debatt grundad på kunskap, en nödvändighet för demokratins trovärdighet, skriver fyra professorer.... läs mer »

”Fördjupat samarbete om försvaret kan spara miljarder”

De växande hoten i vår omedelbara närhet gör att vi européer inte har något annat alternativ än att stärka samarbetet i säkerhets- och försvarsfrågor. EU-länderna skulle dessutom kunna spara miljardtals euro, om militära investeringar samordnas, skriver Jorge Domecq, chef för Europeiska försvarsbyrån.... läs mer »

”Vi pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordväst”

Klassificering av en skog som nyckelbiotop ger inte formell skyddsstatus, men har i praktiken blivit liktydigt med stopp för avverkning. Det var aldrig syftet. Tillämpningen av begreppet har varit särskilt svår i nordvästra Sverige. Därför inför vi nu en paus för all inventering av nyckelbiotoper i nordväst, skriver Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen.... läs mer »

”Bara utbildad personal ska få ge råd om läkemedel”

Apoteksmarknadsutredningen vill att endast utbildad personal ska få expediera recept och ge råd till kunderna. Vidare föreslår vi att distributörerna, och inte apoteken, ska ansvara för leverans av läkemedel inom 24 timmar och att alla apoteksbolag ska få rätt att inrätta ombud, exempelvis i glesbygden, skriver utredaren Åsa Kullgren.... läs mer »

”Kvinnliga akademikers livslön 2,8 miljoner lägre”

Enligt våra nya beräkningar tjänar kvinnliga akademiker under sitt liv i genomsnitt 2,8 miljoner mindre än männen. Normerna på arbetsmarknaden missgynnar kvinnor och regeringen måste därför fortsätta reformera föräldraförsäkringen för att främja jämställda karriärvägar, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.... läs mer »

”Fotboja som samhällsskydd behövs för nya tiders brott”

Om vi vill minska risken för framtida terrorbrott så är tidsbestämda fängelsestraff otillräckligt. Det är dags att byta perspektiv. Vår rätt till skydd kräver en tidsobestämd samhällsskyddspåföljd i lagen. Rätt utformad fungerar den brottsförebyggande och kan rädda liv, skriver rättspsykiatrikern Erland Richardson.... läs mer »