text bild karta   info, a-ö

Uppstaig

Gotland | Anga socken | Naturreservat
Uppstaig, foto: Bernt Enderborg
Uppstaig, foto Bernt Enderborg
Naturreservatet omfattar ett nästan 1,5 km2 stort skogsområde som från väg 631 sträcker sig norrut mot Histilles och Ängmansvik. Delar av reservatet har en urskogsartad karaktär, och framför allt norr om Hällträsk hittar man åtskilliga tallar och granar som är 250-300 år gamla. Här finns det också gott om torrträd och s.k. lågor, d.v.s. trädstammar som har fällts av vinden och sedan fått ligga kvar och långsamt förmultna. I den mellersta och södra delen av reservatet finns flera våtmarker, varav Hällträsk är den största.

Öster om Hällträsk ligger ett stort gravfält från yngre järnålder med ett drygt 50-tal stensättningar och en domarring.

Inne i skogen domineras markvegetationen av olika arter skogsmossor, som ibland bildar en tät, mjuk matta, ris som blåbär, lingon och ljung samt örter som vitsippa, blåsippa, stenbär, ekorrbär, linnéa och skogsstjärna. Här och var finns täta bestånd av ormbunken örnbräken, och på flera ställen slingrar sig revlummer fram över marken. Den vackra vita skogsliljan hör till områdets vanligaste orkidéer. I våtmarkerna domineras vegetationen av ag och olika arter starr.

Inom reservatet förekommer flera sällsynta arter mossor, lavar och svampar.

Många insekter och andra smådjur gynnas av rik tillgång på döda och döende träd, och i Uppstaig har bl.a. påträffats mer än 300 olika arter skalbaggar.

Även fågellivet är förhållandevis rikt, och till områdets häckande arter hör bl.a. gärdsmyg, större hackspett, spillkråka och pärluggla. Vissa år häckar även duvhök.

Areal: 145 hektar. Barrskogsområde beläget ca 5 km O Kräklingbo k:a på östra Gotland.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
Anga socken

Uppstaig

kartan.

Anga socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Uppstaig är en del av information om Naturreservat på Gotland, mer information om sånt: klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2460

Evenemang inom Natur på Gotland


 

maj

27Hingstsläpp vid russen på Lojsta hed »
29Vattenvandringar på Gotland »
 
 

juni

2Cykla Bäste träsk runt, Cykelfrämjandet »
Natur- och kulturvandring i Alskog »
4Fågelsång del 2 – särskilt för nybörjare, GOF »
7Fågellokaler i Gothem, GOF »
16Cykla i Guldrupe/Buttle, Cykelfrämjandet »
17De vilda blommornas dag - Gnisvärd, Gotlands Botaniska Förening »
De vilda blommornas dag - Kuse änge, Gotlands Botaniska Förening »
30Cykla i Hejnum/File hajdar, Cykelfrämjandet »
 
 

juli

1Hässleänget i Fleringe, Gotlands Botaniska Förening »
3Gudning vid Lojstarussen fyra tisdagar i juli »
14Cykla på Bungenäs, Cykelfrämjandet »
15Linnévandring, Gotlands Botaniska Förening »
28Cykla i Lau/När/Burs, Cykelfrämjandet »
30Russpremiering på Lojsta hed »
 
 

augusti

11Cykla i Slite med omnejd, Cykelfrämjandet »
25Cykla på Fårö, Cykelfrämjandet »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan