www.guteinfo.com
Trullträsk - Lindhammarsmyr
Naturreservat, Buttle socken


Lindhammarsmyr (Trullträsk) är ett omkring 200 hektar stort (ett hektar = 100 x 100 meter) orört våtmarks­­­om­­råde med sump­skog och skogskärr som ligger på gränsen mellan socknarna Buttle och Vänge.Själva myren domineras av ag och är med sina 112 hektar en av Got­lands största odikade agmyrar. Den omges av tallskog med inslag av björk, i gränserna vid skog och myr växer rikligt med pors och brakved och i själva myren är det mestadels ag men i den södra delen trådstarr och bunkestarr, i norr en del vass.

Länsstyrelsen säger att syftet är att "bevara en större våtmark med orörd hydrologi och värdefull vegetation i dess naturliga tillstånd."

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com