www.guteinfo.com
Norsholmen fågelskyddsområde
Naturreservat, Fårö socken


Areal: 864 hektar varav 115 hektar land och 749 hektar vatten.

Norsholmen var en gång i tiden en ö men är numera en halvö mellan Tällevika och Ajkesvik på norra Fårö.

Norsholmen är i första hand känd som en bra lokal för sträckande och rastande fåglar. Under våren passerar här bl.a. stora mängder sjöfåglar och vadare; i slutet av maj kan t.ex. stora flockar av prutgäss ses dra förbi på väg mot sina arktiska häckningsområden. Häckfågelfaunan består bl.a. av vadare som skärfläcka, roskarl, brushane och kärrsnäppa och tärnor som silvertärna och småtärna. I månadsskiftet juli/augusti uppehåller sig flockar av kentska tärnor runt holmen.

Norsholmen nås lättast via en gångstig som utgår från Bohakasandet vid Ajkesvikens sydvästra strand. Trots att Norsholmen utgör ett fågelskyddsområde får den beträdas under häckningstid. Speciellt under våren och försommaren bör man dock iaktta stor försiktighet så att man inte stör fågellivet.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com