Vallstena


Socken

Gotland, Vallstena - foto: 0

Vallstena ligger ca. 20 km öster om Visby och har drygt 300 invånare. Enligt Ingemar Olsson i boken "Ortnamn på Gotland" härrör namnet Vallstena (1300-tal Walgusten), ur ett numer nästan utdött ord: valg, valge " smal, sid dalgång, stundom med vatten, rännil; foderbeväxt sankmark". Efterleden sten kan tänkas syfta på någon rest sten i samband med det stora gravfältet i närheten av kyrkan. Vallstena är en av de mest fornminnesrika socknarna på Gotland. I södra delen har anträffats stenåldersboplatser. Stora bronsålderskummel och skeppssättningar finns i östra delen av socknen. Från järnåldern finns bevarade husgrunder i t.ex. Alvena Lindaräng och söder om kyrkan finns rösen från denna tid. Rikliga arkeologiska fynd från vikingatid har gjorts nordväst om kyrkan; spjutspetsar, svärd, skäror, yxor m.m.

Triumfbågen i Vallstena kyrka

Vallstena kyrka

Den äldsta delen, tornet och det låga långhuset, uppfördes vid 1200-talets början. Omkring 1260 började man uppföra ett nytt kor och en del av det nya långhuset. Den vackra dekoren i triumfbågen från 1200-talet har aldrig varit överkalkad. På kyrkbacken invid Klockaregården står en kopia av en bildsten från ca. 500-talet e. Kr.

Alvena Lindaräng

Alvena Lindaräng

Alvena Lindaräng är naturreservat och ägs av Svenska Naturskyddsföreningen. Änget är ett av Gotlands största ännu hävdade ängen. Det domineras av gles lövskog av skogslind (enda större beståndet på Gotland), ek och lundalm. Änget är rikt på örter. Här växer även ett tiotal orkidéarter. Ett tjugotal fågelarter häckar inom området.
I änget finns husgrunder från tidig järnålder. Människor bodde här till mitten av
500-talet e.Kr. Tvärs igenom änget i nord - sydlig riktning går en gammal stenkantad väg. Änget hävdas av Vallstena Idrottsförening.

Sojdet

Ca. 1 km. söder om kyrkan ligger ett sojde i "Munkhagen". Det restaurerades 1988 av Vallstena Hembygdsförening och där bränns tjära varje sommar efter gammal metod.
/text Bernt Enderborg