Alskog


Socken - Alskog - Nära - Karta

Gotland, Alskog - foto: Bernt Enderborg

Lite övergripande om Alskog socken, från norr till söder.

Alskog är en strandsocken på sydöstra Gotland, nästan 40 km2 (dubbelt så stort som Solna), som ligger vid och på själva kanten av de stora södra revet, se fjärde bilden på sidan om geologi, och har därför en del förträffliga förutsättningar - allt från skogsbruk och hällmark med stenbrytning till jordbruk och därtill kustliv vid den norra delen av den mäktiga Lausviken.

Stenbrott på hällmarkerna i Alskog

Geologi

Ovanpå revet i norr finns skog med en nästan kilometerlång fördjupning som kallas Smaulmyrar, det finns sådana vattensamlingar här och där ovanpå revet, men både i öst och väst i norra Alskog sjunker revet - i väst ligger Alstädar, övergiven järnåldersgård gränsande till Garde och i öst finns Visne ängar, en övergiven järnåldersby i tilltalande natur, och 500 meter norr om gränsen återfinns vackra Fjäle ängar med en övergiven järnåldersgård men också medeltida dito.

Mot öster, eller sydöst kanske man får säga, slutar revet med stenbrott vid kanten, se God gardesten, som är ett stenbrott i socknen Garde väster om Alskog men det försätter in i Alskog, som har närmare en halvmil klintkant; revkanten går vidare in i Ardre, Gammelgarn och ändar i Östergarn.

Det finns alltså goda möjligheter att uppleva gotländska hällmarker med sin emellanåt magra och märkvärdiga flora och fauna, t ex kattfötter och Apollofjärilar, och samtidigt förundra sig över alskboars historiska ihärdighet med slägga, yxa och spett vid stenbrott och sojdar (tjärframställning).

Jordbruk i Alskog

Mot öster, sydöst, tar revet slut och landskapet sjunker för att möta Ancylusvallen. På denna platå, får man väl säga, börjar jordbruket på pinnlair (kalkhaltig jord från då istiden malde berget och drog det med sig) och ändar i princip vid den stora landsvägen som går i en båge nordväst genom Alskog från Garde till Ardre, alldeles bredvid kyrkan.

Gålrum i Alskog

Söder om kyrkan sjunker landskapet igen och Anculycustidens sjöbotten är också jordbruksmark, mera sand och ängslandskap. Efter ett par kilometer österut till dyker sladdar av det stora revet upp, Gålrum med sin bronsålderstida flotta, bronsåldersröse som inte heter Digerrorj och hundratals stensättningar (gravar) fram till Kristi födelse ligger där. Och efter ett par kilometer till finns sköna strandängar med ett rikt fågelliv och slutligen havet utan synbart slut.

Svajde fiskeläge i Alskog

Det är badplatsen vid Svajde fiskeläge på bilden, det går att bada men dyk för allt i världen inte. En skön gräsplätt finns att vila knotorna, därtill grillplats.

Befolkning

Befolkningen har på ett par hundra år sjunkit från nästan 500 till strax över 100.

Sevärdheter

De största sevärdheterna är utan vidare Gålrum och den vackra kyrkan med sitt nästan helt unika krucifix, se Viklaugruppen, och stenkonsten av Globus. Dessa båda besöksmål är av internationellt intresse och bör beskådas av envar som har vägarna förbi. Och detsamma gäller förresten den övergivna järnåldersbyn i Visnare.

Riksintressen för kulturmiljövården

Riksantikvarieämbetet säger i beslut RAÄ 1997-08-18 - Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken:

"Välbevarade byggnadsmiljöer med genuint gotländsk tradition i ett öppet relativt storskaligt odlingslandskap med lång kontinuitet. (Gårdsmiljö, Kvarnmiljö)."

Uttryck för riksintresset

"Rika fornlämningsmiljöer med rösen och skeppssättningar från bronsålder vid Gålrum. Fossil åkermark, husgrunder och stensträngssystem från äldre järnålder, vikingatida boplatser, bildstenar och medeltida kyrka. Storbyggda gårdar i sten från 1700- och 1800-tal. Välbevarade stolpkvarnar."
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,8 km, Bieffekten
5,9 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott
4,4 km, Ljugarns förskola - Bikupan
2,3 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

3,3 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,6 km, Svajde fiskeläge
3,6 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

4,2 km, Botvidebackar - Walbierg
4,3 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen
5,7 km, Kaupungs slott

Historia

3,2 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
1,7 km, Anckarströms änka
4,1 km, En sojde i Garde
2,6 km, God Gardesten
3,2 km, Kalkstensbrytning i Garde
3,1 km, Kyrkan som står barfota
3,1 km, Lite mer om Garde kyrka
3,1 km, Medeltida gårdsport i Garde
4,2 km, Offerkast av sten
60 m, Portklappen i Alskog
2,0 km, Visbjerg - promenadguiden

Kuriosa

5,4 km, En sojde

Kyrka

57 m, Alskog kyrka
3,1 km, Garde kyrka
5,2 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

3,2 km, Nog ser det ut som
3,6 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

3,1 km, Graips hus
2,3 km, Käldänge
2,0 km, Kämpgravar i Juves änge
4,0 km, Visne ängar

Magiska Gotland

2,1 km, Hur mycket magi tål du
3,6 km, Månen
3,9 km, Några bilder på Lau
4,9 km, Älvorna dansar

Målningar

39 m, Alskogaren - glasmålare
3,2 km, Boris och Gleb
30 m, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

2,5 km, Ollajvs naturreservat

Platser

4,6 km, Godugn - stenåldersgrotta
5,0 km, Lau käldu
2,0 km, Visbjerg

Reklam

4,2 km, Husbyggarna

Runor

3,1 km, En av våra kyrkor

Saga

2,5 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,7 km, Gålrum gravfält
4,2 km, Bandeläins täppu
3,5 km, Liffrideskeppen
2,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

70 m, Globus, stenkonstnär
65 m, Josefs första dröm

Slipskåror

3,6 km, Lite till om slipskåror

Socken

0 m, Alskog

Stenrösen

2,5 km, Digerrojr
1,8 km, Dikkarehagens röse

Stränder

4,0 km, Lausviken
3,6 km, Svajde

Ängen

2,2 km, Käldänge