Lagstiftning, lagtolkning och sånt


Artiklarɩ

Gotland, Lagstiftning, lagtolkning och sånt - foto: Bernt Enderborg

På en del friser ser du att Gud, som ovan från 1300-talet på Gammelgarns kyrka, håller en bok i handen, och det kan man ju få fundera åtminstone lite över.

Friser, 1300-talet, Gammelgarn kyrka
Samma fris, lägg märke till att de äter äpplen efter att boken framhålls

Första paragrafen i Gutalagen stadgar:

"Detta är det första i vår lag, att vi skola säga nej till hedendomen och säga ja till kristendomen och alla tro på en Gud allsmäktig och bedja honom om hjälp, att han ville giva oss gott år och fred, seger och hälsa och att vi kunna hålla vår kristendom och vår rätta tro och det land, där vi bo, och att vi var dag i alla våra gärningar och vår vilja må göra det som är Gud till ära och oss till största gagn både till kropp och själ."

Att Gamla testamentet inte ingick i gutarnas lagar framgår också på ett annat sätt. I paragraf 61a stadgas: "Det är ock överenskommet, att det är lag, som här är skrivet. Detta skola alla män hålla. Om några händelser kunna uppkomma, som ej finnas häri, då skola de avgöras genom domarenas tal. Och de skola svärja, att det är rätt gutarnas lag. Och sedan skall det skrivas här."

Friser, 1300-talet, Gammelgarn kyrka
Samma fris, Gud håller i boken mellan Abel och Kain

Gotland var sålunda en demokratisk rättsstat redan på tidiga medeltiden, kanhända tidigare emedan vi har oss inte bekant i vår historia att det skulle ha funnits några stormän, storgårdar (kungar, adel och aristokrati liksom), som bestämde efter eget gottfinnande (och det fanns inga EU-bidrag som i dagens Sverige).

Vad säger kristendomen om lagtolkning egentligen

Det sägs i Bergspredikan (som ibland kallas Jesu etiska lära, bl a: "Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er."

Läsande folk vet att Tolstoj uppfann en "Det uni­versella broderskapets religion", där han rensade bort allt övernaturligt och tog fasta på vad som egentligen sades; han tyckte t ex beroende på det där om att man inte skulle döma andra att det inte skulle finnas domstolar, dvs det skulle inte dömas något överhuvudtaget.

Friser, 1300-talet, Martebo kyrka
Skulpturfris från Martebo kyrka, 1300-tal - Djävulen är fjättrad

Hur var medeltiden

Trots ovanstående om att Gamla testamentets lagar inte gällde på Gotland under medeltiden får vi nog trots detta anta att dekalogen var grunden till medeltidens moral. Och Jesus säger det själv i Bergspredikan, att lagarna inte skulle upphävas eller ändras, men han säger också i Bergspredikan att man ska vända andra kinden till och att den gyllene regeln gäller: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem”.

- Hur ska man förstå detta?

Brott och straff är inte samma sak. Ett brott på Jesu tid (han var förresten en jude som predikade för andra judar) var t ex otrohet, där, om det var en kvinna, så skulle hon släpas ut till stadsporten och stenas till döds.

Det finns emellertid ett för lite berömt exempel i Johannesevangeliet vad Jesus själv sa i just ett otrohetsfall, då lärda propsade på om hur han skulle döma, han sa: "den av er som är utan synd skall kasta första stenen".

De gick därifrån och Jesus själv sa nåt i stil med att inte heller jag dömer dig, gå, och synda inte mer.

Gemensam moral, det var därför som gutarna blev kristna, och det står till och med i Gutasagan, som är ett bihang till Gutalagen. Om du tror att medeltiden var omänsklig och att de medeltida gubbarna var efterblivna, så har du fel. Och kanske ska man se frisen på den översta bilden på detta sätt, dvs äppelätandet som bl a medförde att vi kan skilja på rätt och fel kommer efter framställningen där Gud håller fram boken.
/text och foto Bernt Enderborg