Nestorskrönikan - vilka var ruserna


Historia

Gotland, Nestorskrönikan - vilka var ruserna - foto: Bernt Enderborg

Den troligen äldsta bevarande krönikan från Ryssland är den s.k. Nestorskrönikan, som skrevs i grottklostret i Kiev årtiondena kring 1100 enligt traditionen av en munk vid namn Nestor. Där berättas i klartext vilka folkslag som inte var ruser - i förbigående skall vi säga att rusernas rike också kan kallas Kievriket, dvs krönikan är skriven mitt i rusernas rike.

Det är i Nestorskrönikan som ryska rikets historia skildras med den för alla svenskar bekanta historien om att ruserna tillkallades för att "kommen och regeren över oss" varigenom ryska rikets vanligen påstås ha grundlagts av svear, folk från Roslagen. Det står dessvärre för alla svear att det inte var svearna, men vi kommer strax till det.

Gutarna - svear
Gutarna, säger Ingemar Jansson i boken med den väldigt underliga titeln "Gutar och vikingar", Nordstedts, Stockholm 1983, "figurerar inte i de skeenden, som Nestorskrönikan skildrar" men däremot i två uppräkningar, nämligen först i en översikt av de olika folken i Europa, något som kallas Jafets (Noaks son) del av världen:

1) "I Jafets andel bo ruser och cuder samt dessutom följande folkslag: merier, muromer, veser, mordviker, cuder på andra sidan dragstället, permer, pecerer, jamer, ugrer, lithauer, zimegoler, korser, letter, liver samt ljacher och preussare.

Cuderna bo vid varjagiska havet. Vid samma hav bo varjager österut ända till Sems andel, i väster sträcker sig deras område till anglikanerna och vlachernas land.

Efterkommande till Jafet äro även varjagerna, svearna, normannerna, goterna, ruserna, anglikanerna, galicanerna, vlacherna, romarna, tyskarna, korljagerna, vendikerna, frankerna, och andra folk, vilka bebo områden från väster mot öster och äro grannar till Chams ättlingar."

Redan i denna uppdelning står det alltså att varjager, goter, svear och ruser är skilda folk, ehuru de i det längst förgångna påstås komma från gubben Noak allihop.

I det andra stället där gutarna nämns är notisen för år 862 där ruserna tillkallas och det klargörs vilket folk det är:

2) "Och de begåvo sig över havet till varjagerna, till ruserna. Ty dessa varjager kallades ruser, liksom andra kallas svear. En del åter benämnas normanner, anglianer, andra goter. Så ha även dessa sitt namn."

Återigen står det i klartext att ruserna inte är svear, inte heller goter.

I svenska historieböcker
I historieböckerna skrivs nästan undantagslöst här i Sverige att det var svear som figurerar som grundare av det ryska riket, trots att det tydligt och klart står i klartext på två ställen att ruser och svear inte är samma folk - det står till och med i själva historien för ryska rikets grundande. Hur i hela fridens namn har man lyckats inbilla sig att ruser och svear är samma sak?

En utförlig redovisning av resonemangen får du på den här sidan - det finns en arabisk författare som på 900-talet sa att folk som kallade sig "Rhos" var svear, och sen tycker de flesta att finnars och esters namn på Sverige, Ruotsi respektive Rootsi, är likt Rus, alltså är det samma sak (se kommentar nedan där Björn Gz rättar våra pinsamma fel). Men nu vet du bättre. Det står i klartext i Nestorskrönikan att ruser och svear är skilda folk. Men det är inget att hänga läpp över. Nestor kände till svear och gutar, det är rätt häftigt bara det.

Om goter och gutar
Det är få som påstår att goter och gutar är samma sak. Förmodligen beror det på att det folkslag som kallas goter har en alldeles ofantlig historia - de välte Rom och hade kungar i Spanien och Frankrike för att bara nämna något. Emellertid återfinns just denna historia såsom varande gutnisk redan på 1500-talet (Petrejus) och den återges också av Strelow på 1600-talet, vilket alla tycker är galenskaper. Men det skall också sägas att Olaus Magnus redan i slutet av 1300-talet under Erik av Pommern använde denna goternas historia såsom göternas för att han skulle få en mera ärorik plats på ett kyrkligt möte, vilket också är galenskaper.

Nutida forskare tycks säga att goterna var något slags sammanlopp av folk från något som kallas Östersjökulturen, dvs alla folk kring Östersjön bidrog med skaror till goterna.

En vanlig åsikt är nog också att Gotland, som är så litet och så påstått isolerat, ingalunda kan ha gett upphov till något så storartat som goterna. Och det får vi gutar leva med, alldeles oavsett att det där med isolering är en underlig åsikt. Ungefär som det där med dialekten, som ju ibland sägs bero på isolering, ibland på inflytande från danska eller tyska, för visst undrar man hur stockholmska, norrköpingska och andra dialekter har uppstått.

Emellertid, sägs det, kallas gutar av ryssarna för goter, så när goter nämns i denna krönika så är det gutar som avses enligt sakkunskapen. Därmed inte sagt att de av ryssarna nämnda gutarna är de goter som välte Rom överända, ty omkring 500 år skiljer dessa goter åt.

Om jag förstått rätt
Och om jag har förstått rätt så är detta slags sammanlopp precis vad som är på gång också vad gäller ruserna. Arabiska berättare från tiden som har nämnt ruserna kallade kanske alla jädrans barbarer västerifrån för ruser. Om de kom från svearna, göterna, gutarna, jutarna osv saknade helt enkelt intresse. Lite för skoj kan man väl nämna att ordet rus måhända bara är en förkortning av latinets rusticus, bonde, och Gotland brukar ju kallas för en bonderepublik där någon (eller flera) blivit vald till landsdomare, dvs ordförande i Gutnaltinget, guta allting.

Nåja. Men att Nestor som satt mitt i rusernas rike skiljer på folkslagen ruser, svear och goter är ett faktum.

Om vi skall tala om varför gutar är här och bråkar bland resonemangen kring ruser och goter, så beror det på att så många fornfynd från tiden ifråga kommer från på Gotland. Hälften av alla vikingatida fynd i Sverige är gjorda på Gotland, och det häftigaste: 80% av alla arabiska silvermynt har grävts fram ur den gotländska myllan; de antas ha kommit till Gotland via rusernas rike. Det skall förresten också nämnas att vi vet av gravfynd att gutarna hade kolonier i Estland, Lettland och Polen redan på 600-talet, se kolonier.

Bilden överst på sidan är från 1100-talet och finns i Garde kyrka och har sin konstnär från rusernas rike - målningen är tämligen samtida med Nestorskrönikan, se Boris och Gleb. Kommer du förresten ihåg vad Hamlets farfar hette? Rörek. Det fanns flera danska kungar som hette så. Och den man av folket rus som enligt Nestorskrönikan grundlade Kievriket hette Rurik.

Om du undrar varför jag tycker att titeln på boken "Gutar och vikingar" är underlig så beror det på att om man vet att det har funnits vikingar någonstans så är det på Gotland emedan minst hälften av alla vikingatida fynd i hela Sverige är härifrån.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

745 m, Bieffekten
4,7 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark
1,2 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

423 m, Motormarknad & Loppis

Fornborgar

4,7 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

87 m, 1100-talstaket i Garde kyrka
1,5 km, Anckarströms änka
2,2 km, En sojde i Garde
3,1 km, God Gardesten
86 m, Kalkstensbrytning i Garde
96 m, Kyrkan som står barfota
77 m, Lite mer om Garde kyrka
151 m, Medeltida gårdsport i Garde
2,4 km, Offerkast av sten
3,1 km, Portklappen i Alskog
1,3 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,2 km, Lau kastal

Kuriosa

3,8 km, Mangard - med anor från vikingatiden
4,2 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,1 km, Alskog kyrka
90 m, Garde kyrka
4,3 km, Lau kyrka
3,9 km, Lye kyrka

Kåseri

79 m, Nog ser det ut som
3,9 km, Tänk mer

Kämpgravar

392 m, Graips hus
1,5 km, Käldänge
2,6 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,5 km, Hur mycket magi tål du
4,5 km, Några bilder på Lau
4,0 km, Vinter i världens vackraste land
4,0 km, Älvorna dansar

Målningar

3,2 km, Alskogaren - glasmålare
4,3 km, Aposteln Petrus i Lau
50 m, Boris och Gleb
4,3 km, Den unge Jesus
3,2 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel
3,8 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

2,3 km, Bosarve naturskog

Platser

4,8 km, Godugn - stenåldersgrotta
5,0 km, Lau käldu
1,4 km, Visbjerg

Runor

88 m, En av våra kyrkor

Saga

3,4 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

4,7 km, Gålrum gravfält
3,8 km, Bandeläins täppu
3,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,3 km, Altartavlan i Lau kyrka
3,9 km, Barnamorden
3,2 km, Globus, stenkonstnär
3,1 km, Josefs första dröm
4,3 km, Medeltida föreställningar
3,9 km, Relikkista från 1100-talet
4,3 km, Triumfkrucifixet i Lau
4,3 km, Tvivlaren i Lau
3,9 km, Tänkaren i Lye

Socken

3,2 km, Alskog

Stenrösen

3,4 km, Digerrojr

Stränder

4,4 km, Sigvaldebadet

Ängen

1,4 km, Käldänge