Vi saxar från kommunala dokument:

"Konsekvenser av Rikstrafikens förslag till priser och förändrad turtäthet i färjetrafiken år 2006 - Sammanfattning

Gotland befinner sig, trots nedläggningar inom tillverkningsindustrin och försvarsmakten, mitt i en positiv utvecklingsspiral – näringslivet investerar, befolkningen ökar, infrastrukturen byggs ut och nya statliga myndigheter flyttar till Gotland.

Den framtidsoptimism som finns på Gotland beror framför allt på det nya trafikupplägg som de nya snabbfärjorna medfört. Det gotländska samhället är i stort sett tillfreds med dagens standard på tonnaget, med turlistorna och med kapaciteten.

Som ö har Gotland förutsättningar som skiljer sig avsevärt från andra svenska regioners. Gotlands läge kräver särskilda insatser/åtgärder för att neutralisera den transport- och konkurrensmässiga lägesnackdelen. Kommunikationer som möjliggör en god tillgänglighet är själva livsnerven för Gotland och avgörande för en positiv regional utveckling.

Rikstrafiken har föreslagit drastiska förändringar i färjetrafiken - kraftigt höjda taxor och minskad turtäthet. I konsekvensanalysen visas följderna för det gotländska samhället genom exempel från två näringslivsbranscher – den areella näringen och turismen, för den gotländska arbetsmarknaden och för gotlänningarna. Konsekvenserna för Gotland kan sammanfattas med att:

 • Det gotländska samhället går från framtidstro till uppgivenhet
 • Investeringar i både näringslivet och samhället stoppas
 • Tillväxttakten hämmas
 • Konkurrenskraften försämras
 • Arbetsmarknaden försämras kraftigt"

  Ovanstående är ett helt dokument som är ett slags sammanfattning av konsekvensanalysen. I själva analysen står också bl a följande:

 • De gotländska lantbrukarnas konkurrenskraft försämras kraftigt gentemot övriga lantbrukare i Sverige.

 • Lönsamheten i de gotländska livsmedelsproduktionsanläggningarna och konkurrenskraften gentemot andra anläggningar på fastlandet hotas.

 • De planerade investeringarna i primärproduktionen på 250 mkr årligen riskeras.

 • Lönsamheten och konkurrenskraften för småföretag i samtliga branscher som säljer produkter med lågt förädlingsvärde försämras.

 • Kostnaden för varudistributionen ökar med 20 miljoner kronor.

 • Resandet kommer att minska kraftigt, enligt Rikstrafikens bedömning med 10 – 20 %, enligt Gotlands Turistförening med 20 – 30 %. Detta kan leda till ca. 450 förlorade arbetstillfällen enbart inom turismsektorn.

 • Investeringstakten på ca. 260 miljoner kronor inom turismen kommer att dras ner till ett minimum.

 • Serviceföretag på landsbygden kommer att minska till antal särskilt inom livsmedelshandel och restaurang.

 • Utflyktsmål, aktivitetsföretag, konsthantverkare med flera kommer att få ett vikande underlag vilket leder till utslagning i stället för fortsatt utveckling.

 • Boendeformer som attraherar kunder som vill ha billiga alternativ drabbas hårdast, t.ex. vandrarhem, campingplatser och stugor och lägenheter med lägre standard.

 • Weekendresandet som är på uppgång kommer att minska kraftigt. Det finns inte längre några lämpliga turer kring helgerna som möjliggör detta resande. Gotland kommer ännu tydligare att öppnas vid midsommar och stängas 15/8.

 • Turistnäringen omfattar många verksamheter som också är en viktig bas för den servicenivå Gotland har året runt.

 • Den gotländska idrottsrörelsen skulle drabbas av ökade resekostnader motsvarande 800 000 kr, vilket skulle leda till en mycket kraftig minskning i utbytet med resten av idrottsSverige. Ett hårt slag mot de gotländska idrottsungdomarna.

 • Idrottsresenärerna från det svenska fastlandet skulle till följd av de ökade resekostnaderna bli avsevärt färre, vilket drabbar både det idrottsliga utbytet samt den gotländska satsningen på idrott och turism (upplevelseturism).

 • Förutsättningarna för de statliga utlokaliseringarna med 690 utlovade jobb skulle avsevärt försämras till följd av ökade resekostnader. Det gäller så väl rekrytering av personal och arbetspendling som verksamhetsmässigt, där de ökade resekostnaderna riskerar dränera verksamhetsanslagen.
  En sammanfattning från kommunens sida. Vi kanske skall säga att det i dokumentet står "Sammanfattande slutsatser" som rubrik till slutsatserna från Konsekvensanalysen, men eftersom jag inte vet vad det betyder så används det inte här.

  Priserna och turtätheten på Gotlandsfärjan påverkar alltså hela Gotlands ekonomi i allra högsta grad. Vi är storligen belåtna med dagens färjor och turtätheten även om det för oss gutar med Gotlandsrabatt ännu är dyrare än vägpriser, men för fastlänningar är det dyrare. Med de föreslagna prishöjningarna blir det helt enkelt för dyrt att resa och frakta varor.

  /text Bernt Enderborg.