Paviken


Naturreservat - Västergarn - Nära - Karta

Gotland, Paviken - foto: Bernt Enderborg

De två översta korten är taget av Björn Pettersson

Paviken var en gång i tiden en vik av havet men är numera en grund, delvis igenväxt insjö. Framför allt den norra delen av sjön täcks nästan helt av vass, säv och bredkaveldun. Sjöns undervattensvegetation domineras av vårtsärv, en växt som i övrigt är mycket ovanlig i Sverige. Vid Idåns mynning i sjön har bildats ett delta som är beväxt med ett tätt bestånd av högresta grönpilar.

Paviken, Västergarn

Pavikens viktigaste tillflöde är Idån, som avvattnar ett ca 134 km2 stort område som norrut sträcker sig ända upp till Follingbo socken sydost om Visby. Från Paviken rinner vattnet via den ca 1 km långa och av grönpilar kantade Västergarnsån ut i Västergarnsviken.

Paviken är en av Gotlands fågelrikaste sjöar. Till häckfåglarna hör bl.a. smådopping, skäggdopping, rördrom, knölsvan, grågås, snatterand, skedand, årta, brun kärrhök, sothöna, rörhöna och vattenrall.

Hägrar ses nästan året runt fiska i sjön, och under sommaren även tärnor som småtärna, fisktärna, silvertärna och skräntärna.

Vår och höst rastar en mängd olika arter flyttfåglar i och vid sjön, och totalt har mer än 240 olika fågelarter observerats i området.

Bäst överblick över sjön har man från det fågeltorn som står alldeles invid den östra stranden. Ytterligare ett fågeltorn står i kanten av en talldunge ca 200 m väster om sjön.

För drygt 1000 år sedan, under vikingatiden, var Paviken en lagunartad havsvik som förbands med havet genom ett smalt sund. Det skyddade läget gjorde viken till en idealisk naturhamn.

Paviken

I början av 1960-talet påträffades också lämningarna av en forntida hamnanläggning intill Idåns utlopp i Paviken. Senare arkeologiska undersökningar har visat att det rör sig om en vikingatida hamn- och handelsplats. Den har anlagts under 700-talet och kom att existera i ca 300 år, innan viken grundades upp, och hamn- och handelsverksamheten flyttades till Västergarn.

Paviken i Västergarn

Öster om Paviken – både i anslutning till handelsplatsen och längre söderut – finns ett flertal gravfält som är mer eller mindre synliga i terrängen. Intill Västergarnsån har arkeologiska undersökningar under 1990-talet visat på förekomsten av flera mycket välbevarade bryggor i trä samt en pålspärr som har spärrat av inloppet till Paviken. Anläggningarna är uppförda i början av 1000-talet.

Areal: 74 hektar varav 35 hektar land och 39 hektar vatten. Fågelrik sjö belägen ca 1 km N Västergarns samhälle och ca 25 km S Visby.

Guteinfo lägger till

Paviken utpekas ofta som en vikingatida hamn, och så var det, men det riktigt häftiga är att hamnanläggningen sträcker sig ända tillbaka till Vendeltid (som ofta kallas Kolonisationstid på Guteinfo). Vad gäller vikingatiden i Västergarn har vi gjort en sida om detta för att försöka förklara hur omfattande lämningar är i platsen, se: Vikingarnas Västergarn.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen