Ollajvs naturreservat


Naturreservat - Alskog - Nära - Karta

Gotland, Ollajvs naturreservat - foto: Bernt Enderborg

Ett drygt 115 hektar stort skogsområde beläget ca 1 km sydväst om Ljugarn. Området är förhållandevis fuktigt, och stora delar av skogsmarken kan karaktäriseras som sumpskog. Gran är det dominerande trädslaget, och många av träden är gamla och grova. Flera av träden växer på tydligt utvecklade socklar. I området finns rikligt med död ved i form av torrträd, högstubbar och granlågor i fuktiga miljöer.

Ollajvs naturreservat

Vegetationen domineras i bottenskiktet av mossor, huvudsakligen vanliga arter som kvastmossa, kranshakmossa, husmossa och väggmossa, men inom området finns även en lokal för den sällsynta mossan grön sköldmossa, en art som är upptagen i bilaga 2 i EU:s art- och habitatdirektiv.

Ollajvs naturreservat

I fältskiktet växer huvudsakligen risväxter och ställvis gott av ormbunkar som majbräken, skogsbräken och ekbräken. De äldre granarnas stammar täcks av gammelgranslav, medan kattfotslav och havstulpanlav växer mer sparsamt. Granticka förekommer med enstaka exemplar.

Ollajvs naturreservat

Genom området rinner Svajdeån samt ett par mindre biflöden till denna.

Ps. Guteinfo rättar. På informationsskylten i skogen står att det stora stenröset vid Gålrum heter Digerrojr. Det är fel. Digerrojr ligger i Garde socken några kilometer åt söder. Röset vid Gålrum har vi på Guteinfo kallat Dikkarehagens röse emedan det inte har något egen namn. Du får vara beredd på att myndigheter och kartritare kommer att ha fel i många år till, ty den här informationen går inte att få in i skallen på sådana. Om jag kommer ihåg rätt så är det Hilfeling som i slutet av 1700-talet har fel första gången. Ds.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,8 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott
4,6 km, Folhammar eller Fågelhammar
2,1 km, Ljugarns förskola - Bikupan
2,3 km, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film
2,5 km, Nu blåser vi ut ljusen
4,3 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

4,2 km, Med solen i ryggen

Fiskeläge

2,5 km, Gamle hamn i Ljugarn
2,2 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge
1,3 km, Svajde fiskeläge
2,2 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge
3,6 km, Vitvär fiskeläge

Fornborgar

3,7 km, Botvidebackar - Walbierg
1,8 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen
4,6 km, Kaupungs slott

Fritid

3,6 km, Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen

Företag

2,0 km, Ljugarns Bygg

Hamnar

2,3 km, Ljugarns hamn

Historia

3,9 km, Anckarströms änka
2,6 km, Portklappen i Alskog
4,0 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

5,7 km, Lau kastal

Kuriosa

4,3 km, En sojde
4,1 km, Flodhästen i Ljugarn
5,7 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

2,6 km, Alskog kyrka
4,4 km, Gunfjauns kapell
5,7 km, Lau kyrka

Kåseri

2,2 km, Ellinor på land
2,4 km, I centralplaneringens anda
4,8 km, Lemviqs Apotek
2,4 km, Ljugarn med Fish n Chips
1,2 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,0 km, Käldänge
3,1 km, Kämpgravar i Juves änge
4,8 km, Visne ängar

Magiska Gotland

2,6 km, En skön kväll i Ljugarn 7/8-2006
4,0 km, Hur mycket magi tål du
1,1 km, Månen
3,4 km, Några bilder på Lau
2,3 km, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället
5,3 km, Älvorna dansar

Museer

2,4 km, Fossilmuseum
2,4 km, Ljugarn strandridaregård
2,6 km, Strandbygdsmuseum i Ljugarn

Målningar

2,6 km, Alskogaren - glasmålare
5,7 km, Aposteln Petrus i Lau
5,7 km, Den unge Jesus
2,6 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

4,6 km, Folhammar
0 m, Ollajvs naturreservat

Platser

4,1 km, Godugn - stenåldersgrotta
4,6 km, Lau käldu
4,0 km, Visbjerg
3,6 km, Vitvär, namnet = Widfärswik

Rauk

4,6 km, Folhammar
4,6 km, Var kommer de ifrån?

Reklam

1,6 km, Husbyggarna

Saga

2,7 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

877 m, Gålrum gravfält
4,4 km, Bandeläins täppu
3,1 km, Liffrideskeppen
2,7 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

5,7 km, Altartavlan i Lau kyrka
2,6 km, Globus, stenkonstnär
2,6 km, Josefs första dröm
5,7 km, Medeltida föreställningar
5,7 km, Triumfkrucifixet i Lau
5,7 km, Tvivlaren i Lau

Slipskåror

5,4 km, Lite till om slipskåror

Socken

2,5 km, Alskog

Stenrösen

2,7 km, Digerrojr
834 m, Dikkarehagens röse

Stränder

2,9 km, Lausviken
2,7 km, Ljugarns strand
1,4 km, Svajde

Ängen

2,3 km, Hemängen i Ljugarn
4,0 km, Käldänge

Öar

5,6 km, Skarpholmen