Haugajnar


Naturreservat - Hablingbo - Nära - Karta

Gotland, Haugajnar - foto: Bernt Enderborg

Ett drygt 157 hektar stort skogsområde beläget ca 3 km väster om Hablingbo kyrka. Skogen i området domineras av tall och har brukats i mycket liten omfattning de senaste 150 åren. Den äldsta skogen finns i den centrala delen av området. Flertalet träd inom detta område är äldre än 150 år och många är över 200 år, en del till och med äldre än 250 år. Skogen inom den västra delen av fastigheten är överlag något yngre. Marken är här något torrare, boniteten något lägre och träden inte så kraftiga.

Till största delen är marken fuktig i området, vilket ger upphov till ett välutvecklat buskskikt. Slån och rosor förekommer nästan överallt inne i skogen och bildar ofta täta, ibland helt ogenomträngliga snår. Långa revor av blåhallon bidrar ofta till att försvåra en vandring genom området.

Våtmarker upptar sammanlagt en ganska stor del av reservatet. Austermyr som helt domineras av ag ligger delvis utanför reservatet men sträcker sig in i dess nordöstra del. Här och där i skogen ligger små och ibland något större våtmarker insprängda. Dessa våtmarker, som alla saknar inslag av ag, varierar till sin vegetationssammansättning. De flesta har dock närmast karaktären av kalkfuktäng och domineras av gräsen älväxing och blåtåtel i varierande proportioner. Slankstarr är oftast närvarande i stort antal, liksom också i torrare skogsmark. Vanliga växter i övrigt, vilka ibland har stor betydelse, är gåsört, krissla, ängsvädd, axag, ängsstarr och hirsstarr.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Hundar

8,2 km, Alla hundar