text bild karta   info, a-ö

Hejnum socken

Gotland | Hejnum socken | Socken | Utskrift | Mobilsida
Hejnum socken
Hejnum socken, foto Bernt Enderborg

Text vi har fått av Hejnum socken, vi har lagt till bilder och länkar


Genom Hejnum sträcker sig i nord-sydlig riktning en flack, bördig dalgång. Här brukades förr ängar och åkrar. Nu är ängsmarken uppodlad och endast ett hävdat änge återstår, Hejnum Prästänge. I de låglänta delarna har en gång också vidsträckta myrar brett ut sig. Under 1800-talet dikades dessa ut för att ge mer odlingsbar mark.Hejnumdalen är, även med gotländska mått mätt, en mycket rik kulturbygd. Redan under förhistorisk tid brukades jorden här och husgrunder från äldre järnåldern finns bevarade vid gården Rings. Det finns också bildstenar från 700-800-talet kvar på sina ursprungliga platser på Nygårds och Riddares marker. Förutom kyrkan, som byggdes under 1200-talet, är den magnifika gårdsporten vid Riddare en god representant för den medeltida bebyggelsen i Hejnum.I socknen finns ovanligt mycket av den äldre gårdsbebyggelsen kvar. Norrbys, Suderbys, Stora och lilla Kyrkebys är exempel på gårdar med mangårdsbyggnader från 1700-talet, byggda i sten i två våningsplan. Flera gårdar finns samlade kring kyrkan med antydan till bybildning, vilket är sällsynt på Gotland.

På ömse sidor om Hejnumdalen, där berggrunden består av svårvittrad hård kalksten, sträcker sig vida skogar och hällmarker. Där hällarna går i dagen eller jordtäcket är tunt, växer det inga träd. På dessa alvarmarker har växtligheten anpassat sig till de extremt karga förhållandena. Typiska torrmarksväxter, som bergskrabba, gotlandssolvända, fetknoppsarter och tulkört, bildar här en säregen flora. På våren spelar orrarna i den glesa hällmarksskogen och den ovanliga trädlärkan hörs ofta sjunga över det annars ganska tysta området.Rövätar och Kallgateburg är ett naturreservat vid hällmarkens östra gräns. Hela hällmarksområdet avvattnas här i källsprång. Det kalla vattnet rinner över det svagt sluttande området och det har bildats ett källkärr. Denna ovanliga form av våtmark hyser en rik, säregen flora, bl a med istidsrelikter som fjälltätört och många orkidéer. Ancylussjöns högsta strandlinje bildar på östra sidan om kärret en stor strandvall, här kallad Kallgateburg.

Befolkningsmässigt är Hejnum en liten socken, men en ovanligt stor del är unga barnfamiljer. År 1995 hade socknen den procentuellt största befolkningsökningen på Gotland, medan öns totala folkmängd minskade.

På de flesta gårdarna drivs ännu jordbruk. Huvudnäringen är mjölk- och köttproduktion och växtodling. På vintern bedrivs även en del skogsbruk. Biodling, stenugnsbageri, hästuppfödning, husdjursuppfödning, traktorskrotning och målerikonservering är exempel på annan företagsamhet i bygden.

Välkommen till Hejnum!

Mer om Hejnum

Information

Gårdar

Företag

Artiklar

Killingmyr, nyanlagd våtmark

Bildsten

Bildstenar i det fria

Gravfält

Bjärs gravfält i Hejnum

Historia

Gårdsporten vid Riddare

Kyrka

Hejnum kyrka

Kämpgravar

Rings i Hejnum

Målningar

Ingalunda huvudlöst i Hejnum
Korbänken i Hejnum
Rökelsekar
Varför steg han inte ner från

Naturreservat

File hajdar
Hejnum hällar
Kallgatburg
Tiselhagen

Runor

Runor från 1300-talet

Skulptur

Duvorna i Hejnum
Korsfäst på 1100-talet
Kulturkringlan
Mata hånnpelle
Samband och kontinuitet, symb
Till väders i Hejnum

Socken

Hejnum socken

Ängen

Hoigardi
Bjärs
Boters
Graute
Kyrkebys La.
Kyrkebys St.
Mallgårds
Norrbys
Nygårds
Prästgården
Riddare
Rings
Rote
Suderbys
Är ditt företag inte med?
Epost eller tel 0498-513 56.

Länkar

Fornfynd Hejnum
Kyrkans kontaktuppgifter

Byggnadsminnen

hejnum lilla kyrkebys 2:3
hejnum stora kyrkebys 1:21

Foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
hejnum socken

Vägbeskrivning


hejnum socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om .

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan