text bild karta   info, a-ö

Så går det till

Gotland | Kritik
title=Fotografi
Så går det till
Nedanstående är ett rättsutlåtande från en instans vid namn Konkurrensrådet som säger att Gotlands kommun hade bort upphandla en tjänst. Men det brydde man sig inte om utan lät skattebetalarna stå för en tjänst som redan fanns gratis hos oss. Det pågår ännu.

"Yttrande vid Konkurrensrådets möte 2002-02-04

Ifrågasatt databasverksamhet - Gotlands kommun (Dnr 26/01)

Bernt Enderborg, innehavare av Internetportalen Guteinfo.com, har ifrågasatt Gotlands kommuns stöd till Gotlands turistförenings (GTF) portal Gotland.com

Enderborg har anfört i huvudsak: Syftet med Guteinfo är att marknadsföra Gotland. Ett system som Guteinfo har utvecklat är en databas för evenemang. Denna är enkel att använda och tidningen Aftonbladet har utsett portalen till ett föredöme i Sverige inom kategorin turism. År 1999 samarbetade Guteinfo med GTF. De hade sidor på Guteinfo och de använde några av Guteinfo:s system, exempelvis medlemsregister och databasen för evenemang. GTF fick utan kostnad utrymme i portalen. GTF ansökte hos den regionala utvecklingsenheten (RUE), en enhet inom kommunen, om bidrag för att utveckla en evenemangsdatabas och en epostkatalog. RUE biföll ansökan utan att ta reda på vad som redan fanns på marknaden. Dessutom fick GTF nyttjanderätt till den bästa kommersiella Internetadressen Gotland.com av Gotlands kommun. Därefter avbröts samarbetet mellan GTF och Guteinfo. Detta innebär att en skattefinansierad ideell förening får använda den bästa Internetadressen och bidrag för att utveckla sådant som redan finns och årliga bidrag med miljoner för att upprätthålla sin verksamhet. Detta snedvrider konkurrensen och riskerar leda till att Guteinfo.com får lämna marknaden.

Gotlands kommun har i sitt svaromål inledningsvis begärt att Konkurrensrådet prövar sin behörighet att handlägga ärendet. I denna den formella delen har kommunen framhållit att Konkurrensrådet har lämnat sitt betänkande, att det inte av regeringens tilläggsdirektiv framgår att Konkurrensrådet skall redovisa sitt uppdrag i något ytterligare betänkande varför fråga uppkommer om Konkurrensrådet numera omfattas av kommittéförordningen enligt vilken det krävs att en kommitté redovisar sitt uppdrag i betänkande som ges ut i serien Statens offentliga utredningar.

Kommunen har i den materiella delen framfört: GTF:s verksamhet finansieras av medlemsavgifter och rörelseintäkter. Därtill lämnar kommunen bidrag med inte obetydliga belopp. Utöver årligt kommunalt bidrag (ca 3 mkr) lämnas bidrag med ett belopp som motsvarar inbetalda medlemsavgifter (700 000-800 000 kr). Härutöver lämnas även bidrag till särskilda projekt ( 1,0 mkr för år 2000 ). GTF:s nettoomsättning år 2000 uppgick till ca 13 mkr medan koncernens omsättning för samma år uppgick till ca 18 mkr. GTF är en öppen förening för betalande medlemmar för att främja rese- och turistindustrin på Gotland. Gotlands kommun, som inte är medlem i GTF, utser inte någon styrelseledamot men har givetvis visst inflytande i en samrådsgrupp. Kommunen har meddelat vissa förutsättningar för att bidrag skall utgå. Således finns vissa mål angivna för verksamheten samt vissa åtagande och rapport plan. Bland åtagandena finns att GTF skall företräda kommunen i turismfrågor enligt uppgjord plan.

Kommunen anser sig ha laglig kompetens att främja turism i kommunen. Detta förhållande torde inte vara tvistigt i ärendet. Frågan är snarare om kommunen kan främja ändamålet genom att utge bidrag till en befintlig branschorganisation såsom GTF i stället för att bilda en förvaltningsmyndighet. Enligt kommunens uppfattning är det förenligt med kommunallagen och rättspraxis att välja bidragslösningen.

Frågan huruvida kommunen givit GTF ett uppdrag genom att ställa villkor för bidrag kan tangera gränsdragningsproblem mellan villkorade bidrag och upphandling. Enligt kommunens uppfattning är det såväl rimligt som lagligt att ställa villkor för vissa bidrag utan att det blir fråga om ett uppdragsförhållande som skulle kräva offentlig upphandling. De villkor som ställts motsvarar i allt väsentligt vad som sägs i GTF:s stadgar om verksamhetens bedrivande. Villkoren kan därför inte medföra att det föreligger något egentligt uppdragsförhållande. GTF:s rätt att använda gotland.com är inte exklusiv.

Konkurrensrådets bedömning

Den formella frågan
Vid regeringssammanträde den 6 december 2001 beslöt regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (Dir.2001:102). Av direktiven framgår bl.a. att rådet senast den 30 juni 2002 skall ge en översiktlig sammanställning av de huvudsakliga erfarenheter som rådet har vunnit efter det att betänkandet konkurrens på lika villkor mellan privat och offentlig sektor (SOU 2000:117) lämnades. I direktivet lämnas ett explicit uppdrag till rådet varför kommunens invändning om rådets behörighet inte föranleder något ytterligare övervägande.

Den materiella frågan
Såsom kommunen framfört har en kommun en laglig kompetens att främja turismen inom kommunen. Detta framgår av lagen (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet. Konkurrensrådets bedömning är därför att den i ärendet ifrågasatta kommunala insatsen ligger inom ramen för dess befogenheter.

Samtidigt har Konkurrensrådet i sitt betänkande (SOU 2000:117 s. 207) förklarat att det finns skäl att göra en översyn av nyss nämnda lag. Rådets uppfattning grundar sig på att det trots allt råder viss oklarhet om befogenheternas räckvidd, dvs. om lagen ger en kommun rätt till turistfrämjande verksamhet endast om det privata initiativet saknas eller om lagen innebär att kommunen alltid har rätt att driva denna verksamhet även om det redan finns alternativ inom kommunen.

En kommun kan i det särskilda fallet välja mellan att driva den i egen regi, att upphandla verksamheten eller att lämna bidrag till extern aktör som tillhandahåller tjänsten ifråga. En förutsättning för att bidragsmodellen är att den aktuella verksamheten inte sker på uppdrag från kommunen. Kommunen har i det aktuella fallet valt att anlita en befintlig branschorganisation istället för att driva en turistfrämjande verksamhet i egen regi.

Kommunen har i sitt yttrande framhållit att bidraget till GTF kan tangera gränsdragningsproblem mellan villkorade bidrag och upphandling. Som kommunen vitsordat bidrar kommunen till föreningen med inte obetydliga belopp. Enligt vad som framkommit i ärendet så uppgår bidrag samt projektersättning till ca 4,7 miljoner kronor. Det kan också konstateras att kommunen i detta fall har ställt sådana villkor för bidraget att den aktuella verksamheten kan sägas ske på uppdrag av kommunen.

Med hänsyn till bidragets storlek, i förhållande till GTF:S omsättning, och vad i övrigt framkommit anser därför Konkurrensrådet att kommunen fortsättningsvis bör upphandla den nu aktuella tjänsten. Med en sådan ordning säkerställs också konkurrensneutralitet mellan anbudsgivare.

Rådet vill samtidigt framhålla att Nämnden för offentlig upphandling (NUU) är den myndighet som kan pröva om det aktuella förfarandet innebär en överträdelse av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU)."

- Gotlands kommun har inte hört av sig utan fortsätter mig veterligt som förut.
/text Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan