text bild karta   info, a-ö

Uppstaig

Gotland | Anga socken | Naturreservat
Uppstaig,
Uppstaig , foto Bernt Enderborg
Naturreservatet omfattar ett nästan 1,5 km2 stort skogsområde som från väg 631 sträcker sig norrut mot Histilles och Ängmansvik. Delar av reservatet har en urskogsartad karaktär, och framför allt norr om Hällträsk hittar man åtskilliga tallar och granar som är 250-300 år gamla. Här finns det också gott om torrträd och s.k. lågor, d.v.s. trädstammar som har fällts av vinden och sedan fått ligga kvar och långsamt förmultna. I den mellersta och södra delen av reservatet finns flera våtmarker, varav Hällträsk är den största.

Öster om Hällträsk ligger ett stort gravfält från yngre järnålder med ett drygt 50-tal stensättningar och en domarring.

Inne i skogen domineras markvegetationen av olika arter skogsmossor, som ibland bildar en tät, mjuk matta, ris som blåbär, lingon och ljung samt örter som vitsippa, blåsippa, stenbär, ekorrbär, linnéa och skogsstjärna. Här och var finns täta bestånd av ormbunken örnbräken, och på flera ställen slingrar sig revlummer fram över marken. Den vackra vita skogsliljan hör till områdets vanligaste orkidéer. I våtmarkerna domineras vegetationen av ag och olika arter starr.

Inom reservatet förekommer flera sällsynta arter mossor, lavar och svampar.

Många insekter och andra smådjur gynnas av rik tillgång på döda och döende träd, och i Uppstaig har bl.a. påträffats mer än 300 olika arter skalbaggar.

Även fågellivet är förhållandevis rikt, och till områdets häckande arter hör bl.a. gärdsmyg, större hackspett, spillkråka och pärluggla. Vissa år häckar även duvhök.

Areal: 145 hektar. Barrskogsområde beläget ca 5 km O Kräklingbo k:a på östra Gotland.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Anga socken

Vägbeskrivning


Anga socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

I närheten - fågelvägen


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan