text bild karta   info, a-ö

Stenmästare, medeltida skulptur

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Stenmästare, medeltida skulptur
Stenmästare, medeltida skulptur, foto Bernt Enderborg

Gotlands kyrkohistoriaDet är Johnny Roosval som ligger bakom mycket av den konsthistoriska undersökningen av Gotlands medeltida kyrkor, och det är han som har namngivit olika stilar eller mästare.

Vi har endast två namn på medeltida stenmästare, varav ett inte är riktigt säkert, Hegvald och Sigraf, medan för resten av kyrkornas yttre och inre utsmyckning används anonymnamn för olika stilar, eller verkstäder, byggnadshyttor, som t ex Byzantios och Majestatis, dvs något särskilt utmärker deras stenkonst som berättigar till just detta namn. Och givetvis har senare tider studerat vidare och bl a skapat nya uppdelningar, men det är alldeles för mycket, och svårt, att redogöra för allt detta varför denna sida bara i tidsordning tar upp de vanligaste namnen.

Det är Hegvald och Byzantios som är allra häftigast, de kommer med nya saker till Norden, och verk av dem är sålunda sevärdheter i hela världen. Globus som har lärt av föregångarna är också egensinnig, smart annorlunda.

Hegvald, Hegwald, Hegwaldr - 1100-talet


Hegwaldr

Bilden ovan är från dopfunten i Vänge kyrka.

Hegvald var verksam mellan 1090 och 1130 skapade en till hälften gammalnordisk (gammalgutnisk) och till andra hälften en romansk stil på sina dopfuntar. Elva dopfuntar från hans hand finns bevarade, bl a Vänge, Sjonhem, Stånga, Halla, Ganthem och Etelhem, där hans signatur i runskrift på dopfunten (Hegwaldr) medför att det är ett av få signerade verk från medeltiden.

Så här karaktäriserar Roosval i Boken om Gotland, Esselte 1945, Hegwalds dopfuntar:

"Som skulptural teknik är han den drivnaste motsatsen till äldre tiders diskreta maner med en relief så låg att den oftast endast antyder upphöjningar. Hegwalds reliefer äro våldsamt kupiga. De pressa sig ur stenen och in i verkligheten. I all sin otymplighet och naivitet pocka de på att vara sanningar. Denna plastiska självhävdelse är fullkomligt ny för nordisk konst."

Med äldre tider bör Roosval mena bildstenarna, och kanske runstenar, dvs Hegvald kom med något verkligen nytt inom konsten för hela Norden.

1916 sade han i Byzantios eller en gotländsk stenmästare på 1100-talet, en artikel i Fornvännen, att: "Hans konst är rik och växlande i helhetsformer, ornament och figurmotiv, intill råhet obunden, intill våldsamhet expressiv. Om för någon är termen expressionist tillämplig på honom."

Guteinfo har kikat efter på några av scenerna som t ex namnet i Etelhem kyrka: Dopfuntsfoten - Hegvald; Vänge kyrkas dopfunt: Ett bart huggande svärd, Kvinnans skapelse, Mannens skapelse, Tuppundret och Stånga kyrka: Christus natus est och hela Dopfunten.

Byzantios - 1100-talet

Byzantios
Galopperande lejon på dopfunten i Atlingbo.

Byzantios, som inte är ett namn utan en stil, skapade i rysk-bysantinsk anda fantastiska djur- och växtmotiv. Namnet, säger Johnny Roosval, betyder byzantinaren, dvs "den konstnär som känner till den byzantinska konsten" (i nutid bör vi kanhända med tanke på somt tillägga "som var byzantinare").

Hegvald, eller Heggwaldr som Roosval läste namnet, är den äldste stenhuggaren men direkt efter i tiden kommer Byzantios. Roosval säger i Fornvännen 1916: "Heggwaldrs relief är hög och starkt kullrig; hans funtar se f. ö. bredvid Byzantios' ut, som om passare och lodsnöre icke existerat på Gotland, förrän den sistnämnde bildhuggaren uppträdde."

Såväl Hegvald som Byzantios är alltså nya konstuttryck i Norden, och medan Hegvald är tydligt västerländsk kommer Byzantios med österländsk kyrkokonst. Det sägs dock i litteraturen att till våra breddgrader kom den bysantinska konsten i två omgångar, se Byzantios och ortodoxi, där det bl a konstateras att det faktiskt var mästare österifrån som målade Boris och Gleb i Garde kyrka - det är bysantinsk konst - och lite senare i tiden kom impulserna från Frankrike till Sverige, bl a glasmålningar, se den påbörjade sidan om glasmästarna.

Den mest berömda samlingen av reliefer av Bysantios sitter alldeles under taket på Vänge kyrka, Roosval säger: "I Vänge-fasadens reliefer, som otvivelaktigt äro huggna av Byzantios och hans medhjälpare, äro sålunda skolans alla olika ikonografiska huvudgrupper sammanförda, nämligen: fabeldjur, jaktbilder, gammal- och nytestamentliga ämnen, helgon, växtornament, bandflätningar."

Några exempel från relieferna i Vänge: Den vikingatida kyrktuppen, Gaitbucken, Gripar och Vattenvarelsen i Vänge.

Dopuntar av Byzantios' fason har (kyrkor och exempel): Atlingbo, Baggen i Eskelhem, Garde, Guldrupe, Hejde, Den gulbleka hästen i Hogrän, Sanda, Träkumla, Tranan i Vamlingbo och Väte.

Det finns också lite annat, som påminner om Byzantios, men troligen bör hänföras under andra grupperingar, t ex Stridselefanterna på Hablingbo kyrka, som blir begripliga om man vet varifrån konsten kommer.

Majestatis - 1100-talet

Majestatis
Bild från dopfunten i Vall kyrka.

Majestatis, också ett anonymnamn, en verkstad, en entreprenör, var verksam både på Gotland och i Skåne, och kallas så pga av sin förkärlek till motivet "Kristus i majestät".

Dopfuntarna i Gerum, Lokrume, Sproge, Vall, Väskinde tros härröra från Majestatis.

Globus - 1100-talets senare hälft

Globus

Roosval säger i Gotländskt Arkiv 1942 att: "Hans konst är klotrund - mer eller mindre - därav pseudonymen", ty något riktigt namn är det inte. Kapitäl av honom finns t ex på kyrkorna i Ala, Alskog, Ardre, Dalhem och Lau - bilden ovan är från Alskog kyrka, som vi har visat förut, se Globus - konstnären men också Medeltida föreställningar om en skulptur i Lau.

Experten Roosval skriver: "Då han högg blev stenen mjuk under mejseln. Redan efter en helt grund bearbetning började massan att leva: ögonäpplen stirrade kupiga ur stenen, runda munnar öppnade sig som på fiskar som kippa efter andan, kindernas köttighet bubblade fram som blåsor, allting samlade sig i en molnlik helhetsform, väl anpassad till kapitäl-kuben. Små, men skarpa inskärningar och gröpningar skapade ornament och gav bestämt mänskligt uttryck åt den ovigt kullriga klumpen: ett leende i en bågig läpp, en fromhetsgest i prydligt hoplagda dockhänder."

På nåt sätt så får man intrycket av de stora huvudena att våra storvulna tankar kanske inte är så stora som vi tror utan att vi bör knäppa våra små händer - händernas storlek har nog att göra med vad vi egentligen kan åstadkomma - lugna ner oss lite och böja knä för värden som är större än vårt ego, som mänskliga rättigheter. Och på Ala kyrka kanhända Globus ägnar sig åt samhällsfrågor genom Daniel i lejongropen.

Sigraf, Sighraf - 11-1200-talet

Sighrafr

Sigraf, lärjunge till Bysantios, tros ha varit verksam 1170-1215, ungefär. Hans verk kan man se på dopfuntarna i Grötlingbo, Bro och Lau; favoritmotiv tycks ha varit de tre vise männen. Arbeten från honom finns spridda från Norrland till Nordtyskland, 24 st varav 6 på Gotland. Hans namn är känt genom en runinskrift på en dopfunt på Bornholm.

Egypticus - 1300-talet

Egypticus

Bilden kommer från de med rätta berömda relieferna utanpå Gammelgarns kyrka, se t ex Gubben Noak. En av de märkligaste skulpturgrupperna av Egypticus återfinns på Stånga kyrka, bilden överst på denna sida är från denna, också skulpturerna i Hörsne är såvitt jag kunna finna helt unika.

Historiska världar säger att Egypticus "kännetecknas av livfullt skildrade scener företrädesvis hämtade ur Bibeln. Figurerna är plastiskt gestaltade med energiskt åtbördsspråk och en mimik, som genom att huvudena är oproportionerligt stora blir starkt iögonfallande."

Gotlands medeltida skulptur

1100-tals riddare (några arnar) »

Tala inte om för Guillou att kyrkan finns, det har SVT inte råd med

Adam och Eva i Gammelgarn »

Ytterligt sevärda skulpturer från 1300-talet av Egypticus

Alexander den stores himlafärd »

Absidkorportalen på Fardhem kyrka

Altartavlan i Lau kyrka »

Altartavlan, några bilder och Bertil Nyström

Altartavlan i Näs »

Kåseri om en målning

Altaruppsatsen i Hemse kyrka »

Lite om Mosen och Aron

Anna själv tredje »

Ivägburen skulptur

Asger Jorns gravplats »

Den danske konstnärer sägs bl a ha blivit så fascinerad av relieferna på kyrkan att han blev kvar på Gotland

Aspisryttare »

Drakryttare på Gotland

Baggen i Eskelhem »

Gutabaggen sticker fram där han kan, här på en dopfunt från 1100-talet

Barnamorden »

Lye kyrka har också intressanta reliefskulpturer, förutom mängder av runklotter och en historiskt sett intressant gravsten.

Barnamorden i Norrlanda »

Herodes barnamördande anses inte längre korrekt; här på reliefer från en medeltidskyrka

Barnamorden i Stånga »

Skulptur av Egypticus på Stånga kyrkas praktportal

Bladmannen, den gröna mannen »

En bladman på Lokrume kyrka

Brudstenen i Rute, stenkors »

En sägen som berättas om flera kors och minnesstenar

Bullar i Eskelhem »

Altartavlorna i de medeltida kyrkorna visa ofta den sista måltiden. I Eskelhem ser det ut som gänget spisade bullar, och det ser ut att vara helt andra saker på andra ställen.

Bysantisk figuration »

1100-talslejon få en medeltida kyrka på Gotland

Cernunnos »

Ibland resoneras det om kelternas religion

Christus natus est »

Tuppundret på en 1100-talsdopfunt i Stånga medeltida kyrka

Daniel i lejongropen »

En annorlunda skulptur och försvarshistoria

Den drakdiande kvinnan »

Det här är såväl en sevärdhet av rang som underligt. Varför kvinnor överhuvudtaget ansluter sig till kristendomen kan man gott fråga sig, såvitt de inte begriper att vi vanliga karlar också begriper.

Den gulbleka hästen i Hogrän »

Dopfunten från 1100-talet av Byzantios i Hogrän kyrka är såväl vacker som intressant

Den ridande S:t Mikael »

Egypticus placerade ärkeängeln ovanför porten

Den sista måltiden igen »

Den sista måltiden förekommer i många olika tappningar, här i sten på Väte kyrka, som också har intressanta reliefer vi inte riktigt säkert vet vad de visar

Den sovande Josef »

Sällan funderas det på Josef i nutiden, medeltiden tycks dock ha ägnat Jesu jordiska pappa större uppmärksamhet.

Den vikingatida kyrktuppen »

Ända sen 1100-talet sitter tuppen tillsammans med ett gäng andra figurer på Vänge kyrka som ett av de bättre exemplen på romansk stenkonst i Sverige.

Den återuppståndne i domkyrkan »

På medeltiden fick folk kanhända se denna skulptur stiga till väders genom taket i domkyrkan

Det egna valet, Kain och Abel »

Lite om hur medeltiden egentligen var

Dom har koll på dig »

Nutiden är omänsklig med medeltiden

Dopfunten i Barlingbo »

Medeltidens främsta konstverk är den i ett block huggna dopfunten från 1100-talet i Barlingbo kyrka

Dopfunten i Grötlingbo »

Sigrafs favoritmotiv tycks ha varit de tre vise männen, som du kan se på denna dopfunt från det slutande 1100-talet. Kyrkan har också reliefer som borde kunna få Jan Gillou att skriva ett helt bibliotek.

Dopfunten i Hemse »

Annorlunda dopfunt från 1100-talet i Hemse kyrka

Dopfunten i Stånga »

Makalöst vacker dopfunt från 1100-talet

Dopfuntsfoten - Hegvald »

Runor och vanliga bokstäver på dopfuntsfoten har fått ge namn åt en hel stil: vild och vacker, utsökt

Draken i Gerum »

Offer och något om medeltiden

Duvorna i Hejnum »

Den helige Ande verkar ha kommit i kläm

En biskop från 1100-talet »

Den roliga hatten sägs visa att det är en biskop som är avbildad

En dödskalle »

Den figur som sedan 1300-talet hälsar envar välkommen i Källunge kyrka hör kanhända samman med de unika relieferna av vardagsliv som utan vidare är av riksintresse men trots detta har lyckats undgå att bli kulturstulna till Stockholm. Fantastiskt!

En huvudlös orm - Leviatan »

Den gamle, bevingade ormen på Endre kyrka

En lustiger dans »

Relief från de fantastiska relieferna på Källunge medeltida kyrka

En medeltidsman »

En av de relieferna på Väte medeltida kyrka. Det finns inte någon som säkert kan säga vad de föreställer de där

En slurk dricke »

En av de fantastiska relieferna på Källunge medeltida kyrka

En stenskulptur »

Kanhända var de onda makterna städse närvarande under medeltiden, eller så skrattade folk bara åt det

En tidigmedeltida riddare »

Sen 1100-talet rider riddaren stolt på Väte kyrka, kanske en av gutarna som var med och kristnade Balticum

Ett bart huggande svärd »

Relief från en av Hegvalds 1100-talsdopfuntar

Ett torn i Väte »

Framför de till ytterlighet märkvärdiga skulpturrelieferna på Väte kyrka reser sig ett torn, vilket är inte gott att veta.

Evangelisterna på krucifixen »

En översiktssida om evangelisternas symboler på medeltida triumfkrucifix

Flykten till Egypten »

Reliefer av Fabulator

Friser i Norrlanda »

Friser av Egypticus på en av Gotlands vackraste kyrkoportaler

Gaitbucken jär a gaitbuck »

Bland de berömda relieferna på Vänge kyrka finns också a gaitbuck, en liten språklektion bland sevärdheterna.

Globus i Gothem »

En medeltida, intressant konstnär

Globus, stenkonstnär »

Globus är ett anonymnamn på denna mästare

Gripar i kyrkokonsten på Gotland »

Gubben Noak i Gammelgarn »

Relieferna från 1300-talet på Gammelgarna kyrka är med rätta vida berömda

Guds stad i Gammelgarn »

Huvudportalen på Gammelgarns kyrka

Guldgänget i Sanda »

Många föreställningar om den stränga kyrkan härrör från det skvatt galna 1600-talet

Haren i Väte »

En fris på Väte kyrka som visar en hare

Hathor, Egypticus och hans mormor »

Klassificera konst - är det rimligt, Hablingbo långhusportal

Heliga tre konungar »

De vise männen på en välbevarad dopfunt från 1100-talet

Huru svin i ollonskog må hållas »

Grisar är orena djur och symboliserar svinaktigheter

Hynse ei Hajde »

Dopfunten i Hejde medeltida kyrka har en märklig bild av en höna på dopfunten

Högrelieferna i Stånga »

Ett av Gotlands förnämsta kyrkliga monument

Hönsen i Hablingbo »

Tvenne 1100-talshönor från en arabisk legend

I ditt anletes svett »

En scen till från de berömda relieferna på Gammelgarns kyrka

Ingalunda fastspikad, tjusig krona »

Ett 1100-talskrucifix i Väte kyrka där också Viklaumadonnan sitter på sitt eget altare i kyrkan

Jesu dop »

Jesus själv döps i en dopfunt från 1100-talet

Jesu frestelse »

Djävulen frestar

Jesus - var det en bråkstake »

Vad sa han egentligen

Jesus väcker Lasaros »

Lasaros återupplivas

Josefs andra dröm »

Jesu jordiska farsa var en drömmare

Josefs första dröm »

Är det samma scen två gånger...

Jungfru Maria »

Den guldmålade Jungfru Maria är en kopia av den staty stadsborna bar omkring i Visby efter att de trodde sig ha vunnit inbördeskriget

Jungfru Maria spinner purpurull »

Bebådelsen enligt ett apokryfiskt evangelium

Jungfru Marie bebådelse »

Maria bebådelse finns avbildad på många ställen i Gotlands nästan 100 medeltida kyrkor

Kejsaren i Buttle »

Den medeltida dopfuntsfoten i Buttle visar okända ansikten

Kentaurer i gotländsk kyrkokonst »

Kentaurer förekommer i medeltida kyrkokonst

Klädd i solen »

1300-talsskulptur av Egypticus

Klädd i solen i Visby »

En skulptur/frisdetalj på en kyrka i Visby

Korsfäst på 1100-talet »

Relief från 1100-talet på Hejnum kyrka

Korsfästelse på dopfunten »

Krucifixet i Stenkyrka »

Korsfästelsen

Krucifixet i Väte »

Fakta eller upplevelse

Kubbstolen i Källunge »

En skulptur, relief, bland många på fantastiska Källunge kyrka

Kulturkringlan »

Den samnordiska kringlan som utvisar sevärdheter kommer från en bildsten skapad på 400-talet på Gotland

Kvinnans skapelse »

Ett bildfält på en dopfunt i Vänge mitt på Gotland

Kyrkbyggaren i Akebäck »

Det kan vara Gotlands förste kyrkbyggare som hänger där

Lejonet i Linde »

Sånt man kanhända går förbi

Lejonporten i Hablingbo »

Detta är en märkvärdighet

Lejonskulpturen »

En skulptur av Hegwalds posthuma verkstad, 1100-talet

Mannens skapelse »

Adam skapas på dopfunten i Vänge kyrka

Markus, evangelisten »

Mata hånnpelle »

Om en ristning på fattigbössan i Hejnum kyrka

Matteus - änglamänniskan »

Medeltida föreställningar »

Damerna i Lau fick otrevligt sällskap då de gick in i kyrkan för att förmodligen höra svavelpredikningar. Konstnären kallas Globus i litteraturen

Medeltida punkrockare »

En dopfunt från 1100-talet, något utöver det vanliga

Märkliga ansikten i kyrkorna »

Okända ansikten i och på de gotländska kyrkorna

Nattvarden genom århundraden »

Konst genom tiderna

Nederstigen i dödsriket i Bro »

Ofta förekommer scener på dopfuntar och i kyrkokonsten som inte är oss alla bekanta. Det är tråkigt att vi låter en så stor kulturskatt falla i glömska.

Predikstolen i Martebo »

En av de äldsta predikstolarna i Sverige

Processionskrucifix »

Processionskrucifixen finns kvar här och där

Prosten Nicolaus i Dalhem »

Redan de gamla... »

En personlig sida om Gotlands kulturarv

Relikkista från 1100-talet »

Rumphuggen objektivitet »

Här skojar vi med den numer nedlagda Turistföreningen genom de underbara relieferna på Gammelgarns kyrka. Djävulen är fjättrad.

S:ta Brigida i Bäl »

Det fanns en betydande Brigidakult på Gotland

Sakristiportalen i Väte kyrka »

Återanvänd från 1100-talskyrkan

Salomes hand »

En ovanlig scen

Samband och kontinuitet, symboler »

Sfinxer i kyrkokonsten »

Simson och Delila »

Skulpturer på kyrkan i Hogrän »

Också Hogräns kyrka har en liten samling högintressanta reliefer från 1100-talet

Skördeundret i När »

1100-talsdopfunten i När kyrka är fantastisk

Smärtornas man i Hamra »

Jesus lidande framställdes konkret på medeltiden

Soldater från 1300-talet i Källunge »

Friserna är inte bara utomordentligt vackra, de är också av stort historisk intresse för nutida folk som undrar hur soldater tog sig ut på 1300-talet. Varför inte kika efter?

Solsymbolen i Buttle kyrka »

Spel och dobbel »

Av någon outgrundlig anledning använder spelbolag inte denna underbara relief i sin marknadsföring. Alla vet vem som vinner på spel och dobbel.

Spelemän med nyckelharpa och fiddla »

De tidigaste avbildningarna i världen av en nyckelharpa, 1300-talet, finns inte bland knätofsarna i Dalarna utan på Källunge medeltida kyrka. Visste du det?

Stackars Josef »

Josef var i och för sig en drömmare, men har du tänkt på vad egentligen gjorde

Stefanos martyrium, stenandet »

Den första martyren

Stridselefanter på Hablingbo kyrka »

Det finns mer än vad du tror

Strumpor till alla »

Bland alla underbara och märkvärdiga saker som finns i de sköna gotländska kyrkor är faktiskt det här rent av konstigt

Syndafallet i Ekeby »

Dopfunten från 1100-talet borde envar beskåda och -grunda

Säckpiparen i Martebo »

Sveriges äldsta framställning av en säckpipa

Till väders i Hejnum »

Det är svårt att flyga utan vingar

Tranan i Vamlingbo »

Byzantios satte på 1100-talet dit en trana på dopfunten i Vamlingbo, riktigt varför är inte gott att veta

Triumfkrucifixet i Lau »

Ett av Nordens största krucifix återfinns i Lau medeltida kyrka

Triumfkrucifixet i Vänge »

Av utomordentlig och gripande verkan

Triumfkrucifixet i Öja kyrka »

Triumfkrucifixet i Öja kyrka är ett utomordentligt konstverk, skönast i Norden

Triumkrucifixet »

I Anga medeltida kyrka finns som i så många gotländska kyrkor utomordentligt vackra och gamla krucifix.

Triumkrucifixet i Barlingbo »

Tingstädemästarens medeltida krucifix i Barlingbo

Tröskning på 1300-talet »

En av de fantastiska relieferna på Källunge medeltida kyrka

Tuggmotstånd i bröden från Bro »

Tänk på vilodagen så att du helgar den. Här i Bro kyrka ligger de förvandlade bröden från en sägen från 1600-talet.

Tuppundret i Vänge »

Kristendom och kanhända lite Nordisk mytologi

Tvivlaren i Lau »

Vad ser du egentligen

Tänkaren i Burs »

Kalksten, 1300-talet, Gotik, Egypticus, tankar

Tänkaren i Hablingbo »

Tänkaren i Lye »

Josef sitter och funderar på Lye kyrka, fast kyrkligt folk menar nog att han sover och får påpassliga drömmar i stället

Tänkaren i Martebo »

Drömmaren Josef sitter och snarkar

Tänkaren i Norrlanda »

Törnutdragaren »

Synderna sitter i

Underliga saker i Grötlingbo »

En annorlunda nisch i Grötlingbo medeltida kyrka

Urim och Thummin »

Dessa orakel är judiska, vad de gör i ett par gotländska medeltida kyrkor är inte gott att veta

Vad gör killen - överträdelsens barn »

Överträdelsens barn

Vad har han med sig »

Ett bultlås att kedja Djävulen

Var finns Djävulen »

Närmare än vad du tror

Vattenvarelsen i Vänge »

Relieferna i Vänge från 1100-talet är underbara men svåra att förstå sig på

Vem - Josef, Tor eller Hägwald »

Vem är det egentligen som avbildas på 1100-talsdopfunten i Sjonhem? Har vi Hegwaldarn på bild?

Vem blir sluken »

En glupande ulv ingår kanhända i de berömda relieferna på Vänge kyrka. Härute bryr sig ingen just om dem, men på riktigt är de en fantastisk konstskatt.

Vem är det på Ganthems kyrka »

Ganthem har en timmerman från 1100-talet på sin kyrka

Vikingatida snirklar i Vamlingbo »

På Vamlingbo kyrka tycks vikingatiden snirkla sig vägen fram

Viklaumadonnan »

Viklau har berövats sin madonna! Om det varit en liten sten så hade kanske Indiana Jones...

Världens syndfulla liv »

Vad är det egentligen man ser

Änglavingar »

Också domkyrkan S:ta Maria har vackra skulpturfriser

Är det nån i Källunge »

En medeltida dam finns avbildad bland de andra helt profana skulpturerna på Källunge kyrka

Öjamadonnan »

En outsägligt vacker skulptur från 1200-talet på madonnan

Överträdelsens barn i Buttle »

Brukar du göra dig lustig över folk
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan