text bild karta   info, a-ö

Fornborgar

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Fornborgar
Fornborgar, foto Bernt Enderborg

Guide till Gotlands omkring 100 fornborgar, bl a Nordens största fornborg och en fornborg som nog var stadsmur i stället. Varför byggdes borgar - information om vakthållning, handel och försvar.


Antal


På Gotland finns en tiondel av alla Sveriges fornborgar, omkring 100 stycken är kända. Relativt sett så är det alltså gott om borgar på Gotland ehuru möjligen inte alla borde kallas borgar, kanhända bara en inhägnad, lagerplats, marknadsplats eller så. Ovan på bilden ser du en liten del av muren på Tors borg, och det är definitivt en borg i den vanliga bemärkelsen, exempellöst besökansvärd.

Tid


Fornborgar anses ju vanligen höra Järnåldern till, dvs 500 före Kristi födelse till Vikingatidens slut nån gång 1.000 år efter Kristi födelse, men nu har några fornborgar på Gotland daterats till Bronsålder varför man med tvärsäkerhet kan säga att somliga är bra mycket äldre än vad som antagits, t ex har Burgen, eller Burgvallen, tidsfäst till cirka 1400-1200 f. Kr., dvs från äldre bronsåldern, som därmed kan vara Gotlands äldsta fornborg vad vi vet hitintills, men tämligen få fornborgar som undersökts och C14-daterats.

Vakthållning
Man kan fråga sig varför folk ansträngde sig för att bygga borgar.

Det förefaller uppenbart att många av borgarna fanns för vakthållning, dvs spaning över havet, som Klinteberget, Styrmansberget, Lickershamn, Walbierg, Koburg, Grogarnsberget och framförallt Herrgårdsklint, där du fortfarande kan se också husgrunderna. Allmän värnplikt, dvs skyldighet för att vuxna män att sitta vakt, finns i Gutalagen, som nog har en och annan regel sen vikingatiden, men hur långt tillbaka den allmänna värnplikten sträcker sig i tiden vet vi emellertid inte.

Kanhända kan man anta att vakthållandet sträcker sig åtminstone tillbaka till Torsburgens uppförande, ty en så stor borg bör ha varit avsedd för hela Gotlands befolkning, och bakom ett sådant företag bör därför ett enat samhälle finnas, se flygbilderna. Och då är vi tillbaka på 200-talet efter Kristi födelse.

Handel


En antal borgar bör ha varit avsedda för köpenskap, dvs antingen som en säker plats att förvara varor till stundande köpslagan eller som en upplagsplats inför resan till främmande land.

Man kan gott tänka sig att det samlades gods på ett säkert ställe som sedan på vårkanten lastas ombord av de som skulle fara vida. Inte bara de enorma mängder silverskatter från vikingatiden som hittats på Gotland bevisar långväga handel utan också de omkring 80% i Sverige av romarnas silverdenarer från århundradena e.Kr. som upphittats bör medföra inte bara legosoldater utan också omfattande handel.

Exempel på borgar för handel kan väl vara Burgen i Ljugarn, Kapungs slott och Mulde.

Försvar inom landet


Det finns också borgar som tör vara avsedda för försvar inom landet mot ohängt folk, som t ex Arängsbacke, Folegrana, Havor, Lindeberget, Smiss slott och Sojvide.

Byggnationer som går under namn fornborgar finns utspridda på Gotland, men allt kanske inte borde kallas fornborg, som t ex borgen vid Vivesholm där ju en gång arvtagaren till Sveriges tron (Albrekt av Mecklenburgs son) avled, eller som det står i Visbymunkarnas dagböcker: "I Herrans år 1397 den 26 juli avled hertig Erik, Albrekts son, på Gotland i Klinte, i sitt slott, som han hade byggt, kallat Landeskron och är begraven i Visby vid den heliga Jungfrun." Man kan förresten kika på hans gravsten inuti domkyrkan (en tjurskalle).

Västergarnsvallen - särlingen


Västergarnsvallen är något helt annat än en fornborg, det är fråga om en stadsmur.

Vallen är en kilometer lång och omger den vikingatida hamnen i Västergarn. Några ordentliga arkeologiska undersökningar har inte företagits i Västergarn, man har dock varit och krafsat lite i närheten av kyrkoruinen, se info om dagens kyrka.

Vi skall tillägga att Västergarn har tradition som handelsplats i långliga tider, ty man har funnit ett forntida skeppsvarv vid Paviken strax norr om Västergarn, och såvitt jag begriper går den handelsplatsen tillbaka åtminstone till Vendeltid, se vidare Vikingarnas Västergarn.

Varför Västergarn inte utvecklades till en stad, som Visby, är inte gott att veta. Det har föreslagits att Västergarn på något sätt var böndernas sätt att försöka konkurrera med borgarnas Visby, som misslyckades, men tron på att Visby byggdes utan böndernas tillåtelse förefaller mig skrattretande.

Ibland sägs också att eftersom Visby ringmur är högre och starkare in mot land än ut mot havet så var det i själva verket bönderna, dvs Republiken Gotland, som borgarna ville skydda sig mot. Också detta synsätt är rätt underligt, ty de som framför detta måtte väl anta att gutarna, som dominerade handeln i Östersjön, inte hade några båtar.

Många fornborgar


Det finns många andra borgar på Gotland som i själva verket nog bara är en större gård eller så. Och inte heller kan man påstå att det finns vallgravar kring alla, många är väl snarare någon sorts inhägnad säger arkeolog Peter Manneke i boken Arkeologi på Gotland 1979.

Det är förstås de gigantiska fornborgarna som har tilldragit sig mest uppmärksamhet. De väcker frågor som vi inte har något svar på utan forskarna spekulerar med tillhjälp av olika goda skäl. Det är svårt att få klarhet över varför de byggdes, när de övergavs, varför det osv. Det tycks dock som att något dramatiskt har hänt århundradena efter Jesus, men ingen vet dock vad.

Här finns en karta på besöksvärda fornborgar. Till sist skall vi bara tillägga att borgarna förstås kan ha haft flera syften än bara ett enda.

Vad gäller Järnåldern finns en sida om hur saker och ting hänger ihop utifrån några fornborgar mitt på Gotland, se Järnålderns organisation och försvar, som hoppeligen medför att en och annan såväl förstår som uppskattar fornlämningar.

Gotlands fornborgar

Arängsbacke »

Arängsbacke ligger mitt på Gotland i ett vackert änge

Bendesborg »

Fornborgen Bendesborg i Etelhem ligger en bit ner i skogen fast i kanten av en myr, och det är nog ån som rinner tvärs över myren som är borgens anledning.

Binge slott »

Borgen vid Hallegårda »

Botvatte fornborg »

En fornborg i Ala på Snubblebacke

Botvidebackar - Walbierg »

Av järnåldersborgen Walbierg i Lau socken återstår blott en vall. Det är dock ett skönt utsiktsställe ovanpå den inlandsklint som kallas Lausbacka.

Bulverket »

Nordens största bevarade byggnadsverk av trä från övergången mellan vikinga- och medeltid ligger på botten av en sjö i Tingstäde socken. Det är inget som går att se, du kan dock bada i sjön.

Bygdeborg i Väskinde »

En folkvandringstida fornborg strax norr om Visby

Ekeskogs fornborg »

Några låga murar i marken och lämningar efter några byggnader är allt som återstår av borgen man hade att gå tvärs igenom om man färdades landvägen till Gothem

Folegrana, fornborgen vid Fole granar »

Ingen värstingfornborg men en skön skogspromened

Fornborg i Hörsne »

Ännu en fornborg längs vattenvägarna, inget besöksmål

Fornborgen Burgen eller Burgvallen »

En mäktig lämning i samhället Ljugarn i Ardre socken

Fornborgen i Väte »

Fornborgen på Klinteberget »

Från fornborgen på Klinteberget i Klinte socken har man god utsikt över farvattnen på denna del av västra Gotland. Gutalagen nedtecknad först på medeltiden stadgar att envar är skyldig att sitta vakt, så här har det suttit folk i all världens tider.

Fornborgen vid Tings backe »

Gammelslott, fornborg »

Gothemhammar »

Fornborgen Gothemhammar i Gothem är riktigt gammal

Grogarnsberget »

En gigantisk fornborg på Grogarnsberget, utsiktsplats

Gudings slott »

Av Gudings slott återstår bara murarna, annorlunda natur

Guldrupe fornborg »

En fornborg strax bredvid Guldrupe medeltida kyrka

Hallbro slott »

Herrgårdsklint »

Det här är historia på riktigt. Det finns ruiner kvar av byggnader på Herrgårdsklint. Skön skog, skön promenad, väldigt sevärd fornborg.

Kaupungs slott »

Fornborgen Kapungs slott i Ardre socken heter nog vad den var, ett ställe för köpslagan, innan varorna forslades ner till Vidfarsvik för export - hamnens namn är förvanskat till Vitvär

Killinga - fornborgarna »

Tvenne fornborgar i Boge socken strax bredvid varann

Kräklings fornborg »

En fornborg i kanten av en myr

Lickershamn fornborg »

Fornborg med utsikt över havet

Lindebergets fornborgar »

Lindeberget i Linde socken bjuder skön utsikt över södra och östra delar av Gotland - inlandsklinten är ett häftigare ställe än vad man tänker sig. En skön promenad ovanför Linde kyrka.

Lojsta slott »

En lämning av en medeltida borg, kanhända byggd av Sven Sture, och en restaurerad kämpgrav vid paddlingsvänliga sjöar, området är naturskönt

Långmyrsborg »

Mulde fornborg »

Detta är nog också en fornborg för utsikt över havet. Vakterna borde närmast ha kunnat vinka till borgarna på Klinteberget och Styrmansberget. Fornborgen ligger i Fröjel socken, där också en stor vikingatida hamn har hittats alldeles nedanför kyrkan.

Smiss slott »

Fornborgen Smiss slott i Alva socken ligger i ena kanten av den en gång enorma Mästermyr väster om Hemse

Stora Havor »

En liten cirkulär fornborg i Hablingbo socken där man hittade den riksbekanta och numera stulna Havorringen

Styrmansberget »

Också Styrmansberget i Fröjel socken torde vara en fornborg för spaning över havet, eller kanske ett varulager och ställe för köpslagan före export från Valbybodar; fiskelägets namn har nog med fornborgen att göra.

Tomase fornborg »

En präktig fornborg i kanten av en myr

Torsburgen - þors borg, Tors borg »

Giganternas gigant bland fornborgar i Sverige, kanhända avsedd för hela Gotlands befolkning. Den började byggas på 200-talet och nämns tusen år senare i Gutasagan. En av Gotlands mest besöksvärda platser, som ligger i Kräklingbo socken.

Tuna i Viklau »

Tuna fornborg kan ha att göra med romarnas namn på fältläger - Dunum

Varden - ringborgen »

Om ringborgen sägs att det inte är säkert att det är en fornborg

Viklau fornborg »

Fornborgen i Viklau socken är rätt välbevarad och ligger i ett område som är späckat av fornlämningar, dock inte alldeles vid borgen

Västergarnsvallen »

Ett underskattat ställe
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan