text bild karta   info, a-ö

En svärdslipningssten vid ån

Gotland | Dalhem socken | Historia | Utskrift | Mobilsida
En svärdslipningssten vid ån
En svärdslipningssten vid ån, foto Bernt Enderborg
...beklagar men informationen om socknen är tills vidare begränsad på grund av skattefinansierad konkurrens. Guteinfo har minst 3.000 andra och bättre besöksmål.
/text och foto Bernt Enderborg

1) Badstäde stavningg

Hej!

Hjärumdagen när ja surfed så träffed de så till att ja kom in pa dein haimseidu där däu skrivar någ pa gutnisk. När ja läsar de så ser ja att stavninggi jär leit spesiell. Gutamålsgilde har tat fram någle rekommendasjonar lains man kan stave. Um ja skudd skriv de så skudd ja stav sum fylgnes:

Badstäde
Skatt däu keik pa ellar ränn ettar källinggar, da skatt däu kåir till Tufte. A fasli hopn mänskar tyckar um den plassn se, fast nuck kan man ú ga runt ei Almedaln, keik ner i Havsbade, ga äut till Nårdastrand u hitt källinggar där ú. Ner ei hamni kan man håir inlines å gleid äut till Snäckveiki – mangg töisar solar pa deitkåirdar sand.
Tufte jär nuck en goar plass bei sjöen, men de jär nå faslit me mänskar. De jär sårkar u töisar u ban u källinggar u fanken vait allt. Ska ja gleid u bad, da gleidar ja nuck int ti Tufte, int heldar ti Nådastrand ellar Snäckveiki. Da kåirar ja äut pa dann seidu av åi´i, soli gar upp pa de seidu, u läggar mi pa någn ainsli strand u löigar mi ainsummen. De kan inggen fankn veis upp baini när di jär veit till släute av summan.

Jär däu nå int raggnes, da sägar vör att däu gleidar yva till dann seidu, de austre seidu. Där har däu fein badplassar sum Veitveik, Sandveik, Ljaugan, Hörte u Holmhällar.

Jär däu pa nådre, da kan däu ta färu till Fårö u bad pa Sudasand. De jär vackat men mangg mänskar.

Pa austarseidu jär Sleit a gutt altarnativ, men dotri ha sägar att de jär någ stainut pa buttn, smastain. Men de jär inte någ ti var däir pa kväldar naj. I'm going to Slajt tonight, de jär bärr ti glåim de. Gleid ti böin ettar däu har bad av di.

Ei Ljaugan jär de int bärr bani sum plaskar ei vattne naj, turistar och stassboar gassar pa strandi di ú.

Sven Håkansson, Göteborg

--- webmastern kommenterar ---

Hej Sven!

Tack för din kommentar! Jättetrevligt!

Det skall sägas att jag bara skriver sånt, texten ovan, för roligt, lite som jag tycker, för att försöka lyssna mig fram till hur det kan tänkas stavas. Men jag skall försöka att bättra mig när tid finns.

- Hur har du hamnat i Göteborg?

/bernt

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Historia: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Dalhem: länkar, karta.