text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - statistik och undersökningar 

Ny statistik om folkhälsan i Sverige visar på skillnader i befolkningen

Det finns skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. Högst andel ohälsa uppger de som har lägst utbildningsnivå. Det visar Sveriges största folkhälsoenkät som skickades ut till 120 000 personer under februari till maj i år.

... läs mer »

Skolbarn i Sverige rör sig mindre än i andra länder

Skolbarn i Sverige rör inte på sig tillräckligt mycket. I en jämförelse av hälsovanorna i 45 olika länder, hamnar Sverige i botten när det gäller fysisk aktivitet. Däremot är det väldigt få barn i Sverige som äter godis eller läsk dagligen.

... läs mer »

En god hälsa överlag men skillnader mellan grupper

Folkhälsan i Sverige är överlag god, men den ojämlika hälsan kvarstår i flera avseenden och utvecklingen går i vissa fall även åt fel håll. Det visar den årliga rapporten om folkhälsan utveckling.

... läs mer »

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av sjuka som varit i Tyrolen

Risken för spridning av covid-19 i det svenska samhället är fortsatt måttlig, men utvecklingen i omvärlden är bekymmersam och läget kan snabbt ändras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu testning för covid-19 även av personer som får symtom efter att ha rest i den österrikiska delstaten Tyrolen inklusive Innsbruck. Allmänheten påminns om vikten av att alltid stanna hemma vid sjukdom.

... läs mer »

120 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan.

... läs mer »

Fortsatt minskad försäljning av antibiotika

Under 2019 minskade försäljningen av antibiotika med 3,5 procent i Sverige jämfört med 2018. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Minskningen syns i alla åldersgrupper och framförallt hos de minsta barnen upp till sex år.

... läs mer »

Vaccination mot årets influensa drar igång

Från och med den 19 november kan man vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa i hela landet. Vaccination rekommenderas för de som riskerar att bli allvarligt sjuka. Till dem räknas gravida, personer som är 65 år eller äldre, samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

... läs mer »

Europeisk hälsoenkät skickas ut till 30 000 svenskar

Nu är det dags för en ny omgång av European Health Interview Survey (EHIS). Underlaget till EHIS2019 ska samlas in under hösten. Folkhälsomyndigheten genomför den svenska delen av den europeiska hälsoundersökningen och skickar ut en enkät till 30 000 personer.

... läs mer »

Psykisk ohälsa vanligt bland äldre personer

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär med ångest. Även depression är så vanligt bland äldre personer att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Samtidigt är skillnaderna i psykisk hälsa stora mellan olika grupper, enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Aging Research Center, ARC.

... läs mer »

Sverige stöttar när Somalia etablerar ny hälsomyndighet

Folkhälsomyndigheten ger expertstöd när Somalia bildar en ny myndighet för hälsofrågor. Smittskydd och register är i fokus inledningsvis.

... läs mer »

Ökning av kikhosta i augusti

Liksom de fyra senaste åren skedde en tydlig säsongsökning av kikhosta i augusti. För att förebygga sjukdom hos de minsta är det viktigt att spädbarn vaccineras i tid och får behandling.

... läs mer »

Försök till bedrägeri via Facebook

Bedragare försöker lura privatpersoner på pengar genom att använda Folkhälsomyndighetens namn. Bedrägeriförsöken polisanmäls.

... läs mer »

Från frisk till sjuk – rapport om sjukdomar bland utlandsfödda

Utlandsfödda som kommer till Sverige har mindre diabetes, övervikt och högt blodtryck jämfört med personer som är födda i här. Efter några år förändras den bilden, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

... läs mer »

Stabilt läge för smittsamma sjukdomar under 2018

För de allra flesta anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna var läget stabilt under 2018. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt fortsatte spridningen av gonorré att öka och fler fall av vibrio-infektion konstaterades i samband med bad.

... läs mer »

Säsongens topp för RS-virus är passerad

Toppen för RS-virus, som kan orsaka allvarlig sjukdom hos små barn, är nu passerad. Årets säsong nådde en mycket hög aktivitet under vecka 7-8 och började sedan sakta att avta. Många har insjuknat, framförallt spädbarn under 1 år men även personer över 65 år.

... läs mer »

Antalet fall av tuberkulos fortsätter att minska

Antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige minskade med 5 procent 2018 jämfört med 2017, visar statistik som Folkhälsomyndigheten har sammanställt.

... läs mer »

Enkät till 110 000 barn undersöker miljöns påverkan på hälsan

Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas den ut till 110 000 vårdnadshavare i Sverige för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

... läs mer »