text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - livsvillkor och levnadsvanor 

En god och jämlik hälsa med ny stödstruktur för arbetet

Folkhälsomyndigheten redovisar nu hur det statliga folkhälsoarbetet kan stärkas för att bidra till det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa. Det ska ske genom bättre uppföljning och ett utvecklat samarbete med andra aktörer.

... läs mer »

Få unga med hiv kan leva öppet med sin hivstatus

Få unga som lever med hiv är så öppna med sin hivstatus som de skulle vilja vara. Det visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten. Rapporten släpps i dag på världsaidsdagen 1 december.

... läs mer »

Nya riktlinjer från WHO för att öka den fysiska aktiviteten och begränsa långvarigt sittande

Världshälsoorganisationen har publicerat nya riktlinjer för fysisk aktivitet. I riktlinjerna betonas att all rörelse är bättre än ingen - och att det långvariga sittandet bör begränsas. För första gången införs svenska riktlinjer för att utgöra ett stöd i det regionala och lokala arbetet.

... läs mer »

En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i befolkningen.

... läs mer »

Ökad självmordsrisk vid social utsatthet fokus på suicidpreventiva dagen

Idag på den suicidpreventiva dagen, uppmärksammas arbetet med att förebygga självmord runt om i världen. I år sätter vi särskild fokus på livshändelser som kan öka risken för suicid.

... läs mer »

Ny undersökning visar att många oroas för konsekvenserna av covid-19

De flesta tycker att de har ett bra allmäntillstånd under pandemin. Samtidigt oroas många över konsekvenserna av covid-19 och en del äldre personer är oroliga för att inte få vård om de behöver det. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om folkhälsan under pandemin.

... läs mer »

Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) ökar deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa och stärker beredskapen att bemöta personer med psykisk ohälsa. Detta visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

... läs mer »

Skolbarn i Sverige rör sig mindre än i andra länder

Skolbarn i Sverige rör inte på sig tillräckligt mycket. I en jämförelse av hälsovanorna i 45 olika länder, hamnar Sverige i botten när det gäller fysisk aktivitet. Däremot är det väldigt få barn i Sverige som äter godis eller läsk dagligen.

... läs mer »

16 ämnen föreslås klassas som narkotika eller hälsofarliga varor

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 13 ämnen som narkotika och 3 ämnen som hälsofarliga varor.

... läs mer »

Övervikt och fetma fortsätter att öka

Förekomsten av övervikt och fetma ökar i de flesta åldersgrupper. På Världsfetmadagen publicerar Folkhälsomyndigheten ny kunskap om ökningen bland barn, och uppmärksammar samtidigt det gemensamma ansvaret för att bromsa utvecklingen. Samhället behöver utformas så det främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.

... läs mer »

En miljon barn och ungdomsledare erbjuds utbildning om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa som stress och oro är vanliga problem bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt.

... läs mer »

Ny rapport om cannabis och folkhälsa

Användandet av cannabis har ökat något i Sverige under de senaste tio åren. Men det går att förebygga cannabisbruk och skador. Genom ett brett folkhälsoarbete som utgår från aktuell kunskap om den lokala situationen och bakomliggande faktorer kan man nå personer som riskerar att få cannabisrelaterade problem.

... läs mer »

120 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan.

... läs mer »

Svenskarna lever länge men hälsan är ojämlik i landet

Svenskarna lever längre än invånarna i de flesta EU-länder. Samtidigt kvarstår de socioekonomiska skillnaderna i hälsa och problemet med långa väntetider inom vården. Det visar en ny rapport om befolkningens hälsostatus och sjukvården i Sverige.

... läs mer »

Dags att skicka in abstracts till Nordiska folkhälsokonferensen 2020

Det är nu hög tid att skicka in vetenskapliga sammanfattningar, abstracts, till den 13:e nordiska folkhälsokonferensen som arrangeras i Reykjavik, Island 22–25 juni 2020. Huvudtema för konferensen är hälsa och välmående med framtiden i fokus.

... läs mer »

Förbättringar inom hälso- och sjukvården kan förhindra självmord

Gemensamma insatser krävs för att få en säkrare vård av självmordsbenägna patienter. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visar på en rad brister i vården av patienter som tagit sitt liv. Rapporten granskar de självmord som sjukvården själv analyserat.

... läs mer »

Europeisk hälsoenkät skickas ut till 30 000 svenskar

Nu är det dags för en ny omgång av European Health Interview Survey (EHIS). Underlaget till EHIS2019 ska samlas in under hösten. Folkhälsomyndigheten genomför den svenska delen av den europeiska hälsoundersökningen och skickar ut en enkät till 30 000 personer.

... läs mer »