text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - hälsoskydd och miljöhälsa 

Överlag gott betyg till svenska badvatten

I Sverige har de allra flesta EU-baden god vattenkvalitet. Drygt nio av tio klarar de kvalitetskrav som ställs enligt badvattendirektivet, visar den årliga rapporten från och Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

... läs mer »

Folkhälsomyndigheten begär att ansvar kring bekämpningsmedel flyttas

Folkhälsomyndigheten måste prioritera arbetet med att hantera pandemin, och hemställer därför till regeringen att ansvaret för utbildning, prövning och tillståndsgivning när det gäller yrkesmässig användning av bekämpningsmedel skyndsamt överförs till Kemikalieinspektionen.

... läs mer »

En god hälsa överlag men skillnader mellan grupper

Folkhälsan i Sverige är överlag god, men den ojämlika hälsan kvarstår i flera avseenden och utvecklingen går i vissa fall även åt fel håll. Det visar den årliga rapporten om folkhälsan utveckling.

... läs mer »

Ny metod ska kartlägga riskområden för hälsoskadlig värme

Eftersom värme och värmeböljor kan innebära fara för människors hälsa behövs åtgärder för att minska värmeexponeringen. Det gäller särskilt i tät bebyggelse med hårda ytor och lite grönområden. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en metod för att kartlägga riskområden och ett kunskapsstöd för att förebygga effekterna av hälsoskadliga temperaturer.

... läs mer »

Folkhälsomyndigheten upphäver sina allmänna råd om radon

Ny lagstiftning på strålskyddsområdet; strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506) ligger bakom att Folkhälsomyndighetens ansvar för tillsynsvägledning enligt miljöbalken när det gäller radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål har begränsats.

... läs mer »

Försök till bedrägeri via Facebook

Bedragare försöker lura privatpersoner på pengar genom att använda Folkhälsomyndighetens namn. Bedrägeriförsöken polisanmäls.

... läs mer »

Folkhälsomyndigheten deltar vid högnivåmöte om Agenda 2030

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson ingår i den svenska delegationen vid FN:s högnivåpolitiska forum för hållbar utveckling i New York.

... läs mer »

Nya vägledningar inom hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten publicerar nya vägledningar om hälsoskydd och tillsyn enligt miljöbalken. De handlar om buller inomhus, höga ljudnivåer och om lokaler för vård och omsorg.

... läs mer »

Åtgärder vidtas för att förebygga värmeböljors negativa hälsoeffekter

Sommaren 2018 var extremt varm under en lång period, vilket påverkade människors hälsa. Som ett led i det förbyggande arbetet vidtar Folkhälsomyndigheten ytterligare åtgärder. Bland annat ska dagens system för att övervaka hälsoläget i befolkningen utvecklas för att bättre kunna påvisa värmens effekter på hälsan.

... läs mer »

Enkät till 110 000 barn undersöker miljöns påverkan på hälsan

Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas den ut till 110 000 vårdnadshavare i Sverige för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

... läs mer »

Förslag för mer effektivt arbete med miljörelaterade hälsofrågor

Ett nationellt nätverk för ett samlat arbete med frågor kring miljörelaterad hälsa bör inrättas, och samordnas av Folkhälsomyndigheten. Det är huvudförslaget i den rapport som Folkhälsomyndigheten nu överlämnar till regeringen.

... läs mer »

Öppna jämförelser – så ser folkhälsan ut i Sveriges kommuner och regioner

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet. Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Resultaten går att jämföra med utvecklingen på nationell nivå.

... läs mer »

Se folkhälsostatistik i din kommun – nya interaktiva faktablad

Nu publicerar Folkhälsomyndigheten faktablad i nytt interaktivt format som visar folkhälsorelaterad statistik på kommunnivå.

... läs mer »

Ökad dödlighet under sommarens värmebölja

Årets julimånad var den varmaste på 260 år och fler dagar än någonsin hade temperaturer över 30 grader. Folkhälsomyndighetens datasammanställning visar att dödligheten ökade under sommaren. I en enkät uppgav en fjärdedel att de haft hälsobesvär på grund av värmen, men 96 procent ansåg att sig ha tillräcklig information för att hantera värmeböljan. Även fallen av ehec och vibrioinfektion ökade under sommaren.

... läs mer »

Globalt ministermöte om luftföroreningar

Folkhälsomyndigheten representerar Sverige på WHO:s första ministermöte och konferens om luftföroreningar den 30 oktober-1 november i Genève. Syftet med mötet är att uppmärksamma luftföroreningar i världen som en viktig orsak till ohälsa.

... läs mer »

Ny plan för vägledning om hälsoskyddstillsyn

Folkhälsomyndigheten ger vägledning till kommunerna i deras tillsyn av inomhusmiljön i till exempel skolor, förskolor och bostäder. De närmaste åren kommer myndigheten att prioritera vägledning om bassängbad, temperatur inomhus och objektburen smitta, alltså sjukdomar som sprids mellan objekt och människa.

... läs mer »

Utlysning av projektbidrag från EU:s hälsoprogram

Myndigheter, universitet, icke-statliga organisationer med flera kan nu söka projektbidrag från EU:s hälsoprogram 2014-2020. Sista ansökningsdag är 13 september 2018.

... läs mer »