text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - smittskydd och sjukdomar 

Invasiva infektioner med grupp A-streptokocker fortsatt på hög nivå

Förra året ökade antalet rapporterade fall av TBE, gonorré och invasiva infektioner med grupp A-streptokocker, som fortsatt ligger kvar på en hög nivå. Det visar Folkhälsomyndighetens årssammanfattning för…... läs mer »

Fler i rekommenderade grupper behöver vaccinera sig mot covid-19 under april

Nu pågår vårens vaccinationsinsats mot covid-19. Hittills har ungefär 30 procent av de personer som är 80 år och äldre fått vårdosen. För att öka skyddet inom de grupper som rekommenderas vaccination…... läs mer »

Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning

Folkhälsomyndigheten har sammanställt en uppdaterad vägledning för att minska risken för smittspridning på förskolor. Det handlar bland annat om rutiner för god hygien, hur smittkedjor kan brytas och vägledning…... läs mer »

Bättre beredskap för storskalig testning och smittspårning krävs för nästa pandemi

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen utvärderat den storskaliga testningen av misstänkta fall av covid-19. Bedömningen är att det även vid nästa pandemi kommer att krävas en omfattande testning och…... läs mer »

Så påverkades barn och unga av covid-19-pandemin

Små förändringar i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa – men en oro för att familjemedlemmar och äldre släktingar skulle bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19. Det är några av resultaten i en undersökning…... läs mer »

Vårens vaccindos mot covid-19 viktig för att fortsatt skydda de äldsta och personer med omsorgsbehov

I april kommer vårens dos av vaccin mot covid-19 att erbjudas till personer i de grupper som har extra stort behov av skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det krävs nu att kommuner och regioner kraftsamlar för att säkerställa…... läs mer »

Folkhälsomyndigheten föreslår modell för att öka tillgången till äldre antibiotika

Åtgärder behövs för att säkerställa tillgången till antibiotika på den svenska marknaden. Folkhälsomyndigheten har genomfört en förstudie och föreslår en ny modell för ett nationellt…... läs mer »

Vaccination mot mässling särskilt viktigt vid utlandsresor

Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott av mässling. Den som smittas kan bli allvarligt sjuk. Därför är det viktigt med vaccinationsskydd mot mässling vid resor utanför Sverige.... läs mer »

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024. Tillgången på vaccin är god och det finns som…... läs mer »

Covid-19 fortsätter minska – men andra luftvägssjukdomar kvar på en medelhög nivå

Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att de bekräftade fallen av covid-19 fortsatt minskar, men att spridningen av influensa och RS-virus ligger kvar på en medelhög nivå. Samtidigt ses en ökning i antalet…... läs mer »

Fortsatt ökad försäljning av antibiotika under 2023

Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att öka under 2023 efter en kraftig nedgång under pandemin. Trots ökningen ligger försäljningen för hela året fortfarande under nivåerna…... läs mer »

TBE-säsongen närmar sig

Antalet fall av TBE fortsatte att öka 2023. Personer som vistas i områden där TBE förekommer uppmanas att ta ställning till vaccination i enlighet med regionernas rekommendationer för ett ha ett gott skydd inför fästingsäsongen.... läs mer »

Ökat antal fall med invasiva grupp A-streptokocker

Ny sammanställd statistik visar att antalet rapporterade fall med invasiva grupp A-streptokocker, iGAS, ökade till cirka 1300 under år 2023. Sjukdomsförloppet kan vara hastigt, och det är viktigt med snabbt och korrekt omhändertagande…... läs mer »

Folkhälsomyndigheten föreslår nationellt IT-system för Sveriges pandemiberedskap

Frivillig testning av inresande kan förhindra eller fördröja att smitta som är allmän- eller samhällsfarlig kommer in i landet. Folkhälsomyndigheten föreslår att ett nationellt IT-system för prov- och svarshantering…... läs mer »

Fler behöver fylla på sitt skydd mot influensa och covid-19

Influensan väntas öka de närmaste veckorna och smittspridningen av covid-19 är hög. För att skydda liv och hälsa behöver ännu fler i de rekommenderade grupperna fylla på sitt vaccinskydd.... läs mer »

Vårdrelaterade infektioner hos en av tio patienter på svenska sjukhus

En av tio patienter på svenska sjukhus har minst en vårdrelaterad infektion och mer än var tredje patient har en pågående antibiotikabehandling. Arbetet med att förebygga infektionerna behöver intensifieras och följsamheten…... läs mer »

Debatt: Viktigt att personer i riskgrupp fyller på sitt vaccinskydd mot covid-19 och influensa

För att skydda personer i riskgrupp behöver vaccinationstäckningen i de grupper som rekommenderas påfyllnadsdoser mot covid-19 och influensa öka ytterligare. Det skriver gd Karin Tegmark Wisell och statsepidemiolog Magnus Gisslén…... läs mer »