text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - smittskydd och sjukdomar 

Nytt om provtagning inom äldreomsorgen

En generös provtagning och smittspårning inom äldreomsorgen, både bland de äldre och bland personalen, är önskvärd och motiverad för att tidigt upptäcka och förebygga smittspridning. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ett stöd för hur provtagningen inom särskilda boenden kan organiseras.

... läs mer »

Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen

Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

... läs mer »

Idrottstävlingar och matcher tillåts

Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar.

... läs mer »

Inbjudan till pressträff om covid-19, 29 maj 2020

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, fredagen den 29 maj 2020.

... läs mer »

Första resultaten från pågående undersökning av antikroppar för covid-19-virus

Det är vanligast att personer mellan 20 och 64 år har genomgått en infektion med covid-19, jämfört med personer i övriga åldersgrupper. Det visar de första resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning av förekomst av antikroppar mot viruset i blodprover.

... läs mer »

Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19

Hur länge är man egentligen smittsam efter en infektion med covid-19? Nu har Folkhälsomyndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömas.

... läs mer »

Sverige garanterat vaccin vid en influensapandemi

Folkhälsomyndigheten har tecknat avtal för att Sveriges invånare fortsatt ska vara garanterade vaccin om en influensapandemi drabbar världen. Att leveranserna av vaccin är säkerställda är en grundpelare i vår beredskap för en influensapandemi.

... läs mer »

Europeisk webbundersökning om covid-19 och narkotikaanvändning

Just nu pågår en europeisk webbundersökning om hur covid-19 och de restriktioner som införts, har påverkat användningsmönstren av narkotika, skador och tillgång till vårdinsatser.

... läs mer »

Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige

I slutet av april hade strax under 1 procent av befolkningen i Sverige en aktiv pågående infektion med covid-19, visar resultat från en av Folkhälsomyndighetens senaste undersökning. Motsvarande andel i Stockholm var samtidigt 2,3 procent.

... läs mer »

Grundläggande hygienrutiner viktigast för att skydda äldre inom omsorgen

Folkhälsomyndigheten har sammanställt de insatser som är viktigast för att skydda personer som tas omhand inom äldreomsorgen från att smittas av covid-19 från personal.

... läs mer »

HPV-vaccination till alla barn i årskurs 5

Från och med i höst kommer alla elever i årskurs 5 att erbjudas vaccination mot HPV. Nu har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om den föreskriftsändring som krävs för att erbjuda vaccinationen också till pojkar. Detta ger ett mer jämlikt program som på sikt förebygger ytterligare 120–130 HPV-relaterade cancerfall om året.

... läs mer »

Viktigt att förebygga och stoppa smitta på särskilda boenden för äldre

Det är viktigt att verksamhetsansvariga i äldreomsorgen agerar förebyggande, och vidtar åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 på särskilda boenden.

... läs mer »

Aktuellt kunskapsläge om immunitet och antikroppssvar för covid-19

Den som har antikroppar i blodet efter covid-19-infektion bedöms ha någon form av skydd när man träffar på viruset en andra gång. Skyddet tros minska gradvis under första året, och skyddet på längre sikt varierar sannolikt mellan individer.

... läs mer »

Uppdaterad strategi för utökad provtagning och testning av covid-19

Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu den nationella strategin för diagnostik av covid-19 så att den bland annat omfattar även testning av antikroppar som visar på genomomgången infektion.

... läs mer »

Gravida med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga

Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

... läs mer »

Ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten genomför nu en andra nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Undersökningen görs bland cirka 4 000 personer som är slumpvis utvalda från en deltagarpanel.

... läs mer »

Studentfirandet blir småskaligt i år

Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

... läs mer »