text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Emitterade värdepapper september 2019

Den totala svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick till 7 834 miljarder kronor i slutet av september. Detta utgör en minskning med 71 miljarder sedan slutet av föregående månad.... läs mer »

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september, 2019

I september 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 110 000. Andelen arbetslösa var 7,1 procent, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med september 2018. Antalet arbetade timmar uppgick till 174,1 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet och andelen sysselsatta, samt en ökning av antalet och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,3 procent.... läs mer »

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

2 procent i Sverige lever i allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s definition, medan genomsnittet för EU är 6 procent. Arbetslösa lever i större utsträckning i allvarlig materiell fattigdom än de som arbetar. Det är även vanligare bland utrikes födda än inrikes födda.... läs mer »

Europaparlamentsval, nominerade och valda, 2019

I slutet av maj valdes 20 svenska politiker in i Europaparlamentet. Samtliga riksdagspartier blev representerade när 11 kvinnor och 9 män valdes. Ingen av dem var under 30 år eller över 64 år. Tre fjärdedelar av kandidaterna var mellan 30-49 år.... läs mer »

Faktorprisindex för byggnader, september 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan augusti och september 2019. På årsbasis var faktorpriserna 3,3 procent högre i september i år än förra året.... läs mer »

Miljöskyddskostnader 2018

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 17,3 miljarder kronor år 2018. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2017. Ökningen återfinns i investeringar för skydd av biologisk mångfald och landskap.... läs mer »

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, augusti 2019

Hushållens konsumtion ökade med 2,9 procent i augusti 2019, jämfört med augusti 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,8 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,8 procent jämfört med juli 2019.... läs mer »

Småhusbarometern t.o.m. september 2019

Småhuspriserna på riksnivå steg med 3 procent under tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet i år. Även jämfört med tredje kvartalet förra året har priserna stigit med drygt 3 procent på riksnivå.... läs mer »

Konsumentprisindex (KPI), september 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 1,3 procent i september 2019, att jämföra med 1,3 procent i augusti 2019. KPIF steg med 0,5 procent från augusti till september. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,5 procent i september 2019, vilket är en ökning sedan augusti då den låg på 1,4 procent.... läs mer »

Industrins orderingång och omsättning, augusti 2019

Industrins totala orderingång minskade med 1,8 procent i augusti 2019 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år minskade orderingången med 1,1 procent i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »