text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2020, i löpande priser

Varuexporten uppgick under augusti 2020 till 104,0 miljarder kronor och varuimporten till 105,6 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -1,6 miljarder kronor.... läs mer »

Detaljhandelns försäljning, augusti 2020

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 3,0 procent i augusti 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,1 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,6 procent.... läs mer »

Finansmarknadsstatistik, augusti 2020

I augusti 2020 hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Efter en ökning under mars och april har tillväxttakten för lån till företag sedan avtagit. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till hushåll var 5,2 procent.... läs mer »

Prisindex i producent- och importled, augusti 2020

Producentprisindex sjönk med 0,2 procent från juli till augusti 2020. På exportmarknaden sjönk priserna med 1,5 procent samtidigt som de på hemmamarknaden steg med 1,2 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 1,4 procent jämfört med juli. Årstakten för Producentprisindex var -4,6 procent i augusti 2020 (-4,9 procent i juli).... läs mer »

Finansräkenskaper andra kvartalet 2020

De ekonomiska effekterna av coronapandemin syntes tydligt i Finansräkenskaperna för andra kvartalet 2020. Hushållens finansiella sparande uppgick till 160 miljarder kronor, vilket är den högsta noteringen sedan tidsserien startade. Det finansiella sparandet för icke-finansiella bolag var också högt för ett andra kvartal, medan statens finansiella sparande var kraftigt negativt.... läs mer »

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2018

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2018 till 1 166 miljarder. Av detta stod privata företag för 206 miljarder, vilket innebär att 18 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utförs av privata företag.... läs mer »

Emitterade värdepapper

Den totala räntebärande värdepappersskulden uppgick till 8 032 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är en ökning med 35 miljarder kronor sedan juli. Ökningen beror framförallt på en ökad upplåning i SEK och dollardenominerade räntebärande värdepapper.... läs mer »

Faktorprisindex för byggnader, augusti 2020

De totala lönekostnaderna i faktorprisindex för flerbostadshus har sedan april påverkats relativt mycket av olika Coronarelaterade åtgärder. Årsförändringen i faktorpriserna totalt var 0,6 procent i augusti och har ökat snabbt sedan i juni då motsvarande förändring var -3,0 procent (-0,1 procent i juli).... läs mer »

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2020

I augusti 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 116 000. Antalet arbetslösa ökade med 114 000 till 494 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Bland ungdomar ökade arbetslösheten med 6,3 procentenheter till 22,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 119,8 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,1 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat minskade sysselsättningen medan arbetslösheten ökade jämfört med februari 2020. Sysselsättningen och arbetslösheten har dock stabiliserats då fortsatta försämringar inte har noterats sedan juni. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent.... läs mer »

Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2019

Det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar ökar under andra halvåret 2019. Vid utgången av december 2019 uppgår det totala innehavet till 6216,6 miljarder kronor vilket är en ökning med 5 procent jämfört med utgången av juni 2019. Ökningen beror framförallt på ökade aktietillgångar i utlandet där innehavet i amerikanska aktier utgör en stor del av ökningen.... läs mer »