www.guteinfo.com
Stenmästare
Översikt, Annorstädes socken


Hegvald, Byzantios, Majestatis, Globus, Sigraf, Egypticus

Det är i stort sett Johnny Roosval som ligger bakom det mesta av den konsthistoriska undersökningen av Gotlands medeltida kyrkor. Och det är han som har namngivit de olika stilarna eller mästarna.

Stenkyrkornas yttre och inte utsmyckning är utförda av anonyma mästare. Det är endast två namn vi har: Hegvald och Sigraf. Man använder också namn på två olika stilar, eller verkstäder: Byzantios och Majestatis.

Hegvald, Hegwald, Hegwaldr - 1100-talet

Hegwaldr

Bilden ovan är från dopfunten i Vänge kyrka på Gotland.

Hegvald som var verksam mellan 1090 och 1130 skapade en till hälften gammalnordisk (gammalgutnisk) och till andra hälften en romansk stil i sina dopfuntar. Han blandar gammalt och nytt, djurornamentik och flätverk i symbolisk framställning. Stilen är folklig, uttrycksfull och han tvekar inte att använda hela dopfunten, såväl skål som fot, till utsmyckning.

Elva dopfuntar från hans hand finns bevarade, bl a Vänge, Sjonhem, Stånga, Halla och Etelhem, där hans signatur i runskrift på dopfunten (Hegwaldr) medför att det är ett av få signerade verk från medeltiden.

Så här karaktäriserar Roosval i Boken om Gotland, Esselte 1945, Hegwalds dopfuntar:

"Som skulptural teknik är han den drivnaste motsatsen till äldre tiders diskreta maner med en relief så låg att den oftast endast antyder upphöjningar. Hegwalds reliefer äro våldsamt kupiga. De pressa sig ur stenen och in i verkligheten. I all sin otymplighet och naivitet pocka de på att vara sanningar. Denna plastiska självhävdelse är fullkomligt ny för nordisk konst."

Byzantios - 1100-talet

Byzantios
Galopperande lejon på dopfunten i Atlingbo.

Byzantios, som inte är ett namn utan en stil, skapade i rysk-bysantinsk anda fantastiska djur- och växtmotiv. Namnet, säger Johnny Roosval som namngivit stilen, betyder byzantinaren, dvs "den konstnär som känner till den byzantinska konsten".

Stilen påstås vara inspirerad av konstnärerna vid domkyrkobygget i Lund vid mitten av 1130-talet; det är bara lejonen som tydligt binder Byzantios vid Lund; han kan, säger Roosval, ha studerat på annat håll, t ex i Novgorod, där gutarna hade en handelsgård redan på 1000-talet, se också Boris och Gleb (målningar) om kontakterna. Om man läser mycket av vad experter skriver så verkar det som att aldrig någonting överhuvudtaget uppstått på Gotland, men det behöver du inte tro på.

Den mest berömda samlingen av reliefer av Bysantios hand sitter än i dag alldeles under taket på Vänge kyrka (bilder en bit ner på sidan). Atlingbo och Vamlingbo har dopfuntar av Bysantios fason. Bilden kommer från dopfunten i Atlingbo.

Majestatis - 1100-talet

Majestatis
Bild från dopfunten i Vall kyrka.

Majestatis, inte ett namn, snarare en verkstad, var verksam både på Gotland och i Skåne med Lunds bygge. Verkstaden kallas så på grund av sin förkärlek för motivet "Kristus i majestät".

Dopfuntarna i Väskinde, Vall, Sproge och Lokrume tros härröra från Majestatis. Bilden kommer från dopfunten i Vall.

Globus - 1100-talets senare hälft

Globus

Roosval säger i Gotländskt Arkiv 1942 att: "Hans konst är klotrund - mer eller mindre - därav pseudonymen", ty något riktigt namn är det inte. Kapitäl av honom finns i t ex Ala, Alskog, Ardre, Dalhem, Lau - bilden ovan är från Alskogs kyrka, som vi har visat förut, se Globus - konstnären och se också Medeltida föreställningar om en skulptur i Lau.

Experten Roosval skriver: "Då han högg blev stenen mjuk under mejseln. Redan efter en helt grund bearbetning började massan att leva: ögonäpplen stirrade kupiga ur stenen, runda munnar öppnade sig som på fiskar som kippa efter andan, kindernas köttighet bubblade fram som blåsor, allting samlade sig i en molnlik helhetsform, väl anpassad till kapitäl-kuben. Små, men skarpa inskärningar och gröpningar skapade ornament och gav bestämt mänskligt uttryck åt den ovigt kullriga klumpen: ett leende i en bågig läpp, en fromhetsgest i prydligt hoplagda dockhänder."

Sigraf, Sighraf - 11-1200-talet

Sighrafr

Sigraf, lärjunge till Bysantios, tros ha varit verksam 1170-1215, ungefär. Hans verk kan man se på dopfuntarna i Grötlingbo, Bro och Lau; favoritmotiv tycks ha varit de tre vise männen. Arbeten från honom finns spridda från Norrland till Nordtyskland, 24 st varav 6 på Gotland. Hans namn är känt genom en runinskrift på en dopfunt på Bornholm.

Egypticus - 1300-talet

Egypticus

Bilden kommer från de med rätta berömda relieferna utanpå Gammelgarns kyrka, se t ex Gubben Noak. En av de märkligaste skulpturgrupperna av Egypticus återfinns på Stånga kyrka, bilden överst på denna sida är från denna, också skulpturerna i Hörsne är såvitt jag kunna finna helt unika.

Historiska världar säger att Egypticus "kännetecknas av livfullt skildrade scener företrädesvis hämtade ur Bibeln. Figurerna är plastiskt gestaltade med energiskt åtbördsspråk och en mimik, som genom att huvudena är oproportionerligt stora blir starkt iögonfallande."

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Copyright © 2017 Buffert 4 - www.guteinfo.com