text bild karta   info, a-ö
Informationen kommer från Fastighetsinventeringen 1996-1998.

Fårö Prästgården 1:1


Adress: Fårö prästgård, 620 35 Fårösund
Kommun: Gotland
Stad, socken: Fårö socken
Stadsdel, by:
Kvarter, gård:
Fd. kvarter, gård:
Tomtnummer:

Beskrivning
Prästgårdsanläggningen på Fårö, belägen väster om kyrkan, består idag av sex byggnader. I den tidigaste skriftliga uppgiften, laga syn 1749, beskrivs byggnadsbeståndet följande. Manbyggnad i sten i en våning, inredd med förstuga, sal, liten kammare, rymlig stuga, bokkammare, avdelad sängkammare samt kök och källare. På södra sidan en knutbyggnad med två kammare, enligt förteckningen från 1750 barnkammare och skola med källare. På östra sidan en stenbyggnad med flackt tak bestående av sockenstuga, spis och bakugn och en drängkammare. Väster på gården en knutbyggnad med två bodar, ett brygghus i sten med bakugn, väster om bodarna ett hemlighus (avträde) samt ytterligare ett badhus, nuarande källarbyggnad, för sädestorkning och köttrökning enligt förteckningen från 1750. Till fägården öster om lillgården räknades fyra hornstocksbyggnader, d.ä. trähus i skiftesverksteknik/bulhus, sannolikt under agtak, en vagnbod och en gammal knutbyggnad samt fårhus. Troligen vid sekelskiftet 1800 uppfördes två flyglar i sten: en drängstuga på mangårdshusets nordvästra och ett brygghus på dess nordöstra sida som pendanger till varandra. Under 1800-talets förra hälft revs uthuslängorna i trä och de södra och östra längorna ersattes av stenbyggnader; den äldre på östra sidan innehöll en tiondelada. Manbyggnaden, som torde ha uppförts under 1700-talets förra hälft, revs 1869 tillsammans med brygghuset, avträdet och småhusen. En ny huvudbyggnad i sten i två våningar uppfördes 1870-1871. Bottenvåningen med sex rum var inredd som komplementbyggnad med flera funktioner: förstuga, tambur, stuga, mjölbod, vävkammare, hantverkskammare, visthus, drängstuga, sockenstuga samt kök med skafferi. Övervåningen, bostadsvåningen, bestod av tambur, expeditionsrum, förmak, sal, sängkammare, kökskammare, matrum, kök med skafferi. Samtidigt tillkom ett svinhus och avträdeshus i sten, ett kvarnhus och boställsinnehavaren enskilt tillhörande magasin, smedja med kölna och tröskverkshus (av- och tillträdessyn 1883). Ladugårdssträckorna utdömdes 1898, revs och ersattes ca 1900 av en ny ladugård i sten med flera funktioner i ungefär samma sträckning i fastighetens södra del. 1929 uppfördes en vedbod i trä på det rivna svinhusets plats norr om mangården samtidigt med en likvagnsbod i samma utformning på andra sidan av den gamla landsvägen. Brygghuset som använts som tvättstuga och visthusbod revs och en ny med samma funktioner inklusive brygghus uppfördes på samma plats delvis på gamla grundmurar (1930). Ladugården revs i början på 1940-talet och en ny huvudväg söder om prästgården tillkom kort därefter. Huvudbyggnaden revs ca 1960 och en tredje huvudbyggnad i betong uppfördes 1962-1963, ungefär på samma plats som den tidigare. Garaget i trä, som troligen uppförts ca 1940 revs i slutet på 1970-talet och en vedbod flyttades 1977. Flygeln tillbyggdes 1973 åt väster för att inredas till församlingshem och ytterligare 1988. 1997 tillkom en lekstuga i trädgården väster om huvudbyggnaden. Byggnadsbeståndet här tillhör de yngsta bland gotländska prästgårdar liksom Rone prästgård - endast källaren ovan jord från 1700-talets början representerar äldre bebyggelse. Även denna sentida 1900-talsbebyggelse visar stora variationer med en oenhetlig gårdsbildning.

Byggnader: 6

Gårdsbeläggning
Grus, gräs, betonggjutna flisgångar

Planteringar
Enstaka parkträd och fruktträd, prydnadsbuskar, häckar, bersåer. I sydöstra delen naturpark med ängeskaraktär.

Anläggningar
Flaggstång, brunn

Fornlämningar
Saknas

Arkeologiska undersökningar


Mur, staket
Standtun i nord och sydväst, kalkstensmur i syd, spjälstaket i öst och nordöst med tvådelade portar i smidesjärn, samt mellan huvudbyggnaden och församlingssalen, som är avskilt från trädgården genom slanstaket på norra sidan och låg stenmur på södra sidan.

Dokument, arkiv
Fårö prästgårds arkiv: ny- och ombyggnadsprogram. GF/A: skrivelser. Rute pastorats arkiv: nybyggnadsprogram för prästgård 1947, syneinstrument. ViLA/Domkapitlets i Visby arkiv: förteckning 1750, syneinstrument; /Häradsrättens arkiv i Gotlands norra härad: syneinstrument 1725

Ritningar, arkiv
Fårö prästgårds arkiv: nybyggnadsförslag (pg), ombyggnadsförslag (flygel)

Dokumentationer
GF/A: prästgårdsinventering 1977. NM: prästgårdsinventering 1917 (kopia: GF/A, ViLA)
Copyright © 2019 Länsmuseet på Gotland.