text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Stockholms tingsrätts verksamhetsberättelse 2018

Tingsrätten har nu beslutat verksamhetsberättelsen för 2018 av vilken bland annat framgår att tingsrätten nått målet när det gäller omloppstider för tvistemål, att fler mål avgjorts 2018 än 2017 och att omloppstiderna för familjemål har minskat. När det gäller omloppstider för brottmål har tingsrätten nästan nått målet, och bedömningen är att målet kommer att nås under den inledande delen av 2019.... läs mer »

I Högsta domstolen mål B 1415-18, B 2017-18 och B 4781-18 angående verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott meddelas dom den 19 februari 2019.

... läs mer »

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. meddelas kl. 11.00 den 8 mars 2019

Solna tingsrätt har idag avslutat huvudförhandlingen i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. där sex personer står åtalade.... läs mer »

Åtal väckt för grovt vapenbrott i Gnosjö och grovt narkotikabrott i Värnamo

Åklagaren har den 12 februari 2019 väckt åtal mot tre personer för grovt vapenbrott någon gång under perioden augusti-oktober 2018 i Gnosjö avseende innehav av en kulsprutepistol och ett halvautomatiskt gevär samt ammunition. Mot en av de tre har åtal även väckts för grovt narkotikabrott avseende kokain i november 2018 i Värnamo.... läs mer »

Frikännande dom i Teliamålet

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i Teliamålen. De tilltalade frikänns på samtliga åtalspunkter. Skälen för det är i huvudsak att det inte är bevisat att påstådda mutor tillfallit någon som tillhör den krets av personer som enligt tillämplig lag kunde göras ansvarig för mutbrott, vilket är en förutsättning för ansvar. Eftersom brott inte har kunnat styrkas har även förverkandeyrkandet...... läs mer »

Verdict of acquittal in the Telia court case

Stockholm District Court has today given its verdict in the so called Telia court cases. The defendants are acquitted from all charges. The reasons for the verdict are mainly that it has not been proven that alleged bribes have been given to someone who belongs to the circle of persons who, according to applicable law, could be made liable for taking bribes, which is a prerequisite for criminal...... läs mer »

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt och inkomstskatt

Förhandsbesked om kupongskatt och inkomstskatt.... läs mer »

Högsta domstolen upphör att kommunicera genom fax

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax. Då endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med Högsta domstolen via fax har Högsta domstolen beslutat att upphöra med användandet av fax från den 1 mars 2019.... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Assistansersättning; fråga om skyldigheten att månadsvis redovisa utförd assistans endast gäller för tid från en ansökan eller anmälan fram till dess att ärendet har avgjorts eller om skyldigheten även gäller när Försäkringskassan vid en omprövning har dragit in eller satt ned assistansersättningen och personlig assistans utförs innan det ärendet har avgjorts (Mål nr 3281-18, Kammarrätten i...... läs mer »

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 februari 2019:... läs mer »

Resning i två mål som rör den s.k. gymnasielagen

Två personer som nekats uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen har beviljats resning av Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolen måste nu ta upp deras ansökningar igen.... läs mer »

Förkortad betalningsplan vid skuldsanering

Vid en skuldsanering har betalningsplanens längd bestämts till fyra år istället för fem år som är huvudregeln.... läs mer »

Remissyttrande

Yttrande över promemorian Höjt tak för rutavdrag.... läs mer »

Dom i mål angående mord

Vänersborgs tingsrätt har i dag dömt en 48 årig man för att ha mördat sin hustru med kniv. Han har också dömts för att ha ofredat två av sina barn genom att knuffa bort dem när de försökt hindra mordet. Slutligen har mannen dömts för misshandel mot ett av barnen. Påföljden har bestämts till 18 års fängelse. Mannen har utvisats ur riket med förbud att återvända hit. Han har också förpliktats att...... läs mer »

En 30-årig man döms för mord

Åklagaren har väckt åtal mot en 30-årig man. Enligt åtalet har mannen i april 2018 i Åhus berövat en kvinna livet. Tingsrätten har i dag dömt mannen för mord till fängelse i 15 år och 10 månader.... läs mer »

Det saknas skäl att ingripa mot upphandling av strålbehandlingsutrustning till Nya Karolinska

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet. Upphandlingen som föregick avtalet konkurrensutsattes inte och förvaltningsrätten anser att det inte finns skäl att ingripa mot detta.... läs mer »

Dom i mål om rättsprövning rörande strandskydd inom Natura 2000-område

Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Södertälje kommun.... läs mer »