text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Dom i mål om barnbidrag

Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004.... läs mer »

Dom i mål om barnbidrag

Fråga om rätt till fortsatt utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg föreligger under efterskyddstiden för en person som är bosatt i ett annat EU-land.... läs mer »

Dom i mål om vitesföreläggande enligt skollagen

Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.... läs mer »

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Facebook-målet

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män om våldtäkt och grovt förtal som överklagats från Uppsala tingsrätt. Hovrätten har skärpt straffen och dömt de tilltalade till något längre fängelsestraff än tingsrätten.... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har fordrat in sekretessbelagda uppgifter i ett anbud. (Mål nr 1968-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2851-16)... läs mer »

Tysk diakon döms för människosmuggling, ringa brott

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en diakon från Rostock har kört en syrisk kvinna och hennes två barn från Tyskland till Sverige. Diakonen döms för människosmuggling. Enligt tingsrätten är brottet att anse som ringa och påföljden bestäms därför till dagsböter.... läs mer »

Riksdagsledamot döms för ringa misshandel

Stockholms tingsrätt har idag dömt en riksdagsledamot för ringa misshandel till dagsböter. Den dömde mannen har medgett att han tilldelat målsäganden ett slag med öppen hand i ansiktet men anfört att det skett i nödvärn. Tingsrätten har funnit att så inte varit fallet och dömt mannen i enlighet med åtalet.... läs mer »

Rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland

Tre bolag har ansökt om rättsprövning av regeringens beslut att föreslå Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden (mål nr 6337-15). Högsta förvaltningsdomstolen kommer att meddela dom i målet torsdagen den 29 juni kl. 15.00 .... läs mer »

Högsta domstolen har i dag ogillat ett åtal om egenmäktighet med barn

Ett barn blev efter umgänge kvar hos den förälder som inte hade vårdnaden om barnet. Barnet ville stanna hos umgängesföräldern. Vårdnadsföräldern visste var barnet befann sig och kunde såväl besöka som ta med sig barnet. Tingsrätten och hovrätten ansåg att umgängesföräldern inte hade gjort tilläckligt för att barnet, som var drygt tolv år, skulle kunna överlämnas till vårdnadsföräldern och dömd...... läs mer »

Information om kommande dom

Onsdagen den 28 juni 2017 kl. 11.00 meddelar tingsrätten dom i mål angående åtal mot en riksdagsledamot.... läs mer »

En asylansökan avvisas p.g.a. äktenskap med en medborgare i s.k. säkert tredje land

... läs mer »

Migrationsverket måste ha tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till om ett asylärende ska avskrivas

... läs mer »

Stockholm kommuns beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center på Blasieholmen strider inte mot lag

Det stred inte mot lagen när Stockholms kommun beslutade om bl.a exploatering av mark på Blasieholmen för bygget av Nobel Center. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.... läs mer »

Domar i mål om rättsprövning

I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten (I). Kravet att ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla som avses med...... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Assistansersättning; fråga om behov av hjälp att kommunicera med andra genom taktilt teckenspråk ska anses utgöra ett grundläggande behov. (Mål nr 4667-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3822-15)... läs mer »

Prövningstillstånd meddelade i mål om arbetsskadeförsäkring

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur bestämmelsen i 41 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska förstås såvitt gäller ”den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska lämnas.” (Mål nr 6432-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 927-16 samt mål nr 6715-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2853-16)... läs mer »

Domar i mål om återkrav av utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete m.m.

När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarande...... läs mer »