text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Dom i mål om resning

Ansökan om resning i Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 937-11 (HFD:s mål nr 182-12) angående tobaksskatt samt skattetillägg.... läs mer »

Dom i mål om upphandling

Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.... läs mer »

Hovrätten dömer 18-årig man för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik

Hovrätten för Övre Norrland har idag dömt den 18-årige mannen för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik den 24 december 2017. Hovrätten har bestämt påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.... läs mer »

Nacka tingsrätt byter postadress den 23 oktober 2018

Ny postadress fr.o.m. den 23 oktober 2018 är Nacka tingsrätt Box 69, 131 07 Nacka.... läs mer »

17-årig pojke dömd för mord på sin mamma

Attunda tingsrätt har idag dömt en 17-årig pojke för att med hammare och kniv ha dödat sin mamma i deras gemensamma hem. Gärningen bedöms som mord och 17-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.... läs mer »

Dom i mål angående yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

Örebro tingsrätt har idag dömt en 32-årig man för 61 fall av yttrandefri-hetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av material som publice-rats på hemsidan www.nordfront.se. Mannen frias dock i 46 fall.... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering m.m.

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om byggnad som används som bostad åt studerande vid en folkhögskola ska indelas i byggnadstypen specialbyggnad i form av skolbyggnad eller i byggnadstypen hyreshus. (Mål nr 1351-1352-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4223-4224-16).... läs mer »

Högsta domstolen beviljar resning i ett mål om betalningsföreläggande

En person förpliktades i ett mål om betalningsföreläggande att betala ett kapitalbelopp och ränta. Trots att kvinnan aldrig motsatte sig föreläggandet har Högsta domstolen nu undanröjt utslaget i målet, eftersom borgenären ansågs ha bedrivit en otillbörlig verksamhet.... läs mer »

Dom från Migrationsöverdomstolen

Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd får bedömas utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Här måste både de individuella skyddsskälen och aktuell landinformation beaktas. Även möjligheten att få...... läs mer »

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Försäljning av ett kort som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid få tillgång till sightseeingturer och andra attraktioner har ansetts utgöra en skattepliktig omsättning.... läs mer »

35-årig man döms till livstids fängelse för ett mord begånget i december 2016

Tingsrätten har kommit fram till att den man som den 10 december 2016 sköts till döds genom ett sönderslaget fönster, blev mördad. Den döde mannens fru hade en relation med den 35-årige man som döms för att ha genomfört mordet. Kvinnan döms för medhjälp till mord för att ha lämnat nödvändiga upplysningar till mördaren. I rummet där mordet skedde fanns förutom den döde mannen och hans fru även...... läs mer »

Bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för koncerninterna räntor

Ett antal svenska bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag trots att de svenska bolagen är i intressegemenskap med det nederländska bolaget. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i dag.... läs mer »

Hovrätten ogillar åtal för mord och medhjälp till mord i Helsingborg

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mord på en 20-årig man i Helsingborg i oktober förra året samt bl.a. människorov och grovt olaga hot. Tingsrätten dömde en man för mord och en annan man för medhjälp till mord. Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten och frikänner männen från åtalet för mord respektive medhjälp till mord.... läs mer »

Blogginlägg om Brottsofferfonden

Veckans blogginlägg handlar om Brottsoffermyndigheten, deras forskningsarbete och övriga verksamhet.... läs mer »

Beslut i mål om resning

En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att kammarrättens dom vann laga kraft ansökte han om resning och framhöll att Europeiska kommissionen ansåg att de svenska reglerna var unionsstridiga och att lagstiftningen därför hade ändrats efter domen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i beslutet att...... läs mer »

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av flygplan ska göras om

Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i mål rörande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av sex ambulansflygplan och beslutat att upphandlingen ska göras om.... läs mer »

Smuggling av pappersark impregnerade i kokain

Tingsrätten har idag meddelat dom mot två personer som åtalats för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling.... läs mer »