text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån Artiklar 

Risk för att arbetslöshet går i arv

Ungdomar med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att hamna utanför både arbetsmarknad och studier. Allra högst är risken i de tre storstadslänen, det vill säga Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

... läs mer »

Var tredje ung kvinna flyttade under 2016

Under 2016 flyttade över 1,2 miljoner personer inom Sverige. Det var särskilt vanligt att unga vuxna flyttade. Av alla kvinnor födda mellan 1991 och 1996 bytte drygt var tredje adress under 2016. De vanligaste flyttningarna är lokala och närmare två av tre ägde rum inom en kommun.

... läs mer »

Stor andel utrikes födda bland personer med enkla jobb

Drygt 5 procent av de sysselsatta har arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, så kallade enkla jobb. Nivån har varit densamma i över 30 år. Men gruppens sammansättning har förändrats – andelen kvinnor har minskat medan andelen som är födda utomlands har ökat.

... läs mer »

Flest 50-talister i kommunfullmäktige

Generationen födda på 1940-talet har länge dominerat svensk politik, men det har skett en generationsväxling. Idag är de största grupperna i kommunfullmäktige personer födda på 1950- och 1960-talen.

... läs mer »

Civilingenjör och förskollärare – framtida bristyrken

I Arbetskraftsbarometern tillfrågas arbetsgivare hur de bedömer tillgången på arbets­sökande. Arbets­givarna menar att det är svårt att få tag på yrkes­erfaren personal, medan till­gången på ny­exami­nerade sökande är god.

... läs mer »

ROT nästan tre gånger vanligare än RUT

Det totala beloppet för rot-avdrag var drygt 13 miljarder kronor år 2010. Det var nästan tio gånger mer än beloppet för rut-avdrag. De hushåll som gör rot-avdrag har högre inkomst än dem som inte gör avdrag.

... läs mer »

Oroliga barn pratar oftast med mamma

När barn är bekymrade eller oroar sig för något är det mamma som gäller. Pappa kommer på andra plats i familjen. Bland äldre barn blir kompisarna allt viktigare och färre barn vänder sig till sina föräldrar. 3 procent av barnen brukar inte prata med någon när de är oroade.

... läs mer »

Att förlora ett litet barn

På 1700-talet var det få föräldrar som fick uppleva att alla deras barn överlevde till vuxen ålder. Det första levnadsåret var det ­farligaste. Spädbarnsdödligheten 1751 var över 18 procent.

... läs mer »

Fler äldre män bland valda än bland väljare

Det finns stora skillnader vad gäller kön och ålder mellan de politiker som ställer upp i val och de medborgare som ska rösta på dem. Om man studerar enskilda partier är skillnaderna än större.

... läs mer »

Många nya företag i städbranschen

Sysselsättningen i lokalvårdsbranschen har ökat sedan RUT-avdraget infördes, men den stora ökningen tog fart åren innan skattereduktionen infördes. Antalet nya företagare i branschen har också ökat, särskilt bland utrikesfödda kvinnor.

... läs mer »

Namnen lever vidare

Det är vanligt att förnamn går i arv. Många barn får samma namn som sina föräldrar, farföräldrar eller morföräldrar. SCB har studerat namnvalet för cirka 30 000 barn som föddes 2010 och där det finns uppgifter om tre kompletta föregående generationer.

... läs mer »

Ojämn fördelning av makten

Utvecklingen mot att lika många kvinnor som män ska vara representerade i politiken och i höga positioner i företagen går fortare inom vissa områden än andra. I riksdag och regering finns idag ungefär lika många kvinnor som män. Däremot dominerar männen stort i ledningen för börsföretag. Det och mycket annat kan man hitta i SCB:s nya jämställdhetsportal.

... läs mer »

Stor utmaning på framtidens arbetsmarknad

Efterfrågan på arbetskraft förväntas öka i Sveriges tre storstadsregioner, men det är stor skillnad mellan olika utbildningsgrupper.

... läs mer »

Många avstår sin plats: Ny avgift för utländska studenter

Studenter från stora delar av världen måste, sedan hösten 2011, betala för utbildning i Sverige. 1 350 avgiftspliktiga studenter började studera i Sverige den första terminen efter regelförändringen.

... läs mer »

Mäns hushållsarbete ökar – men kvinnorna gör fortfarande mest hemma

I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 20 år sedan och använder istället mindre tid till hemarbete, läsning och social samvaro. Det visar den senaste tids­användningsundersökningen från SCB.

... läs mer »

Vanligast att hon flyttar in hos honom

Bland par som blev föräldrar år 2000 var kvinnan i genomsnitt 25 år och mannen 27 år när de flyttade ihop. De hade i genomsnitt bott tillsammans drygt tre år innan första barnet föddes.

... läs mer »

Statistikskolan: Koll på risk för bias

En oönskad tendens till under- eller överskattning kallar man med ett engelskt ord ofta för bias. Olika risker för bias kan förekomma, och det gäller att ha koll på dessa risker i statistikproduktionen och även när man använder statistiken.

... läs mer »