text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån Artiklar 

Bland studenter jobbar kvinnor mer

Nära fyra av tio heltidsstudenter antingen har eller söker ett arbete vid sidan av studierna. Bland studenterna är kvinnor sysselsatta i större utsträckning än män, och inrikes födda i större utsträckning än utrikes födda.

... läs mer »

Från ord till handling – samtal om politik och röstande hänger ihop

Trots ett generellt högt valdeltagande i Sverige finns det grupper i samhället med ett lägre valdeltagande. Politiskt intresse har visat sig ha betydelse för röstbenägenheten i alla grupper. Särskilt stor betydelse ser det ut att ha för utrikes födda, ensamstående och unga.

... läs mer »

Föräldrars bakgrund har betydelse för barns arbete

Personer födda i Sverige med utrikes födda föräldrar arbetar i mindre utsträckning än personer som har inrikes födda föräldrar. Det finns dock skillnader beroende på i vilket land föräldrarna är födda.

... läs mer »

Folkbokföringen – Ett register i ständig förändring

Folkbokföringen är ett av de viktigaste svenska registren. Både för myndigheter som SCB och allmänheten.

– Det är väldigt svårt att vara en del av samhället i ett land som Sverige utan att vara folkbokförd, säger Karin Wegfors som arbetar med Registret över total­befolkningen vid SCB.

... läs mer »

Lägre andel av personer med funktionsnedsättning arbetar

Personer som har en funktionsnedsättning arbetar i mindre utsträckning än den övriga befolkningen. Det finns också skillnader mellan personer med olika slags funktionsnedsättning, exempelvis är andelen med hörselnedsättning som arbetar betydligt högre jämfört med dem som har nedsatt rörelseförmåga.

... läs mer »

Matchning visar arbetsmarknadens behov

Matchning är ett begrepp som ofta används i rapporteringen om arbetsmarknaden. Det handlar till exempel om i vilken mån arbetslösas kunskaper matchar arbetsgivarnas behov av kompetens, eller vilka yrken personer med olika utbildningar arbetar inom. Nya matchningsindikatorer visar att personer som utbildat sig till specialistsjuksköterska, psykolog eller speciallärare i stor utsträckning också arbetar inom sina yrkesområden.

... läs mer »

Störst folkökning i Knivsta och Sundbyberg

År 2015 ökade Sveriges folkmängd med 1,1 procent jämfört med 2014. Det var dock stora skillnader mellan olika kommuner. Befolkningen ökade i 239 kommuner, minskade i 48 kommuner och var oförändrad i 3 kommuner. Den största procentuella ökningen fanns i Knivsta och Sundbyberg, 4,7 respektive 4,6 procent, och den största minskningen i Övertorneå, 2,3 procent. En stor del av kommunerna med en minskande befolkning ligger i Norrbottens och Västerbottens inland.

... läs mer »

Störst ökning av inkomsten i Norrlandskommuner

Inkomsterna har ökat med 21 procent de senaste tio åren, men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika delar av landet. I vissa kommuner har inkomsten ökat med mer än 30 procent, i andra med mindre än 10 procent. För män är inkomstutvecklingen bäst i Norrland, medan kvinnors inkomst har ökat mest i sydvästra delen av landet.

... läs mer »

Minskning av andelen elever med stödundervisning

Andelen elever i grundskolan som har stödundervisning har minskat sedan början av 1990-talet. Tydligast är minskningen i de lägre årskurserna. I årskurs 3, 4 och 5 har andelen elever med stödundervisning halverats.

... läs mer »

Svenska gasellföretag finns i Stockholm

SCB:s statistik visar att det finns få verkliga gasellföretag i Sverige. Det är mer sannolikt att gasellföretagen verkar i stora städer, särskilt Stockholm, än på andra platser i landet.

... läs mer »

Vanligare att män arbetar efter pensionsåldern

Det blir allt vanligare att fortsätta arbeta efter pensionsåldern. År 2015 handlade det om nästan 200 000 personer i åldern 66 till 74 år. Och det är betydligt vanligare bland männen. Andelen som förvärvsarbetade i den här åldersgruppen var 25 procent jämfört med 14 procent för kvinnorna.

... läs mer »

Sämre ekonomi för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har det ofta tufft ekonomiskt. Det är till exempel dubbelt så vanligt att de inte har kunnat betala räkningar i tid jämfört med den övriga befolkningen. Det är också betydligt vanligare att personer med funktionsnedsättning inte klarar av en oväntad utgift på 11 000 kronor.

... läs mer »

Rekordstor invandring under 2015

De senaste åren har invandringen ökat och under förra året var den historiskt hög. Främst berodde detta på oroligheterna i Syrien. Även utvandringen var hög under 2015. Totalt utvandrade över 55 000 personer - fler än under den stora Amerikautvandringens toppår på 1800-talet.

... läs mer »

Lär dig mer om statistiska metoder

Har du koll på metodbegreppen? Vet du hur SCB arbetar med statistiska metoder? Nu startar en artikelserie om just det. Syftet är främst att du ska stärka din förståelse för statistiska metoder, men du kommer också få lära känna några av SCB:s metodspecialister.

... läs mer »

Billigare livsmedel i södra Sverige

Utifrån undersökningen Köpkraftspariteter (PPP) kan förutom prisnivåjämförelser mellan länder även prisnivåer inom Sverige studeras. Resultaten i denna artikel avser livsmedelspriser och visar att prisnivån är högre i Stockholm jämfört med riksgenomsnittet. Störst är skillnaden mellan Stockholm och södra Sverige medan skillnaden är minst mellan Stockholm och norra Sverige.

... läs mer »

Barn i hyresrätt har mindre bostadsyta

Barn som bor i småhus med äganderätt, till exempel en villa eller ett radhus, har större bostadsyta till sitt förfogande än barn som bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Av dessa bor barn i hyresrätt allra trängst. Oavsett typ av bostad har barn med utländsk bakgrund mindre bostadsyta än barn med svensk bakgrund. Det visar SCB:s barn- och familjestatistik.

... läs mer »

Svenskarna nöjda med lagom boende

Borta bra, men hemma bäst. Över 20 procent av befolkningen tycker visserligen att deras boende är för litet eller för stort. Men en majoritet av dem trivs ändå bra i sina hem.

... läs mer »