text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2019

Antalet sysselsatta ökade med 59 000 mellan mars 2018 och mars 2019. Antalet arbetslösa ökade med 39 000. Andelen arbetslösa ökade med 0,6 procentenheter till 7,1 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,4 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat ökar antalet sysselsatta medan arbetslösheten visar på en liten förändring och var 6,3 procent.... läs mer »

Emitterade värdepapper

Mot slutet av mars uppgick den totala svenska räntebärande värdepappersskulden till 7 546 miljarder kronor. Det är en minskning med 168 miljarder kronor jämfört med februari. Minskningen har primärt ägt rum inom banksektorn och den statliga sektorn.... läs mer »

Faktorprisindex för byggnader, mars 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,2 procent mellan februari och mars 2019. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,9 procent.... läs mer »

Sveriges framtida befolkning 2019–2070

Allt fler lever till höga åldrar. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning kommer de kvinnor som i år fyller 65 år i genomsnitt ha 23 år kvar att leva, medan männen har en något kortare tid kvar att leva, 21 år. År 2029 beräknas Sveriges folkmängd passera 11 miljoner. Det är en något långsammare ökningstakt än de senaste åren som främst beror på att antalet personer som invandrar har minskat.... läs mer »

Konsumentprisindex (KPI), mars 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 1,8 procent i mars 2019 (1,9 procent i februari 2019). KPIF steg med 0,2 procent från februari till mars. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,9 procent i mars, vilket är oförändrat från februari.... läs mer »

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, februari 2019

Hushållens konsumtion ökade med 1,8 procent i februari, jämfört med februari föregående år, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,3 procent, i fasta, kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,2 procent jämfört med januari.... läs mer »

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2018

7 procent av svenskarna, 16 år och äldre, tränar enbart i hemmet. Det är vanligast bland de äldsta kvinnorna. Bland kvinnor som är 85 år eller äldre var det 18 procent som enbart tränade hemma. Den grupp som i minst utsträckning endast tränar i hemmet är 16–24-åringar, där andelen är 4 procent.... läs mer »

Småhusbarometern t.o.m. mars 2019

Småhuspriserna sjönk med 1 procent under första kvartalet 2019, jämfört med fjärde kvartalet 2018. På årsbasis, första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna varit oförändrade.... läs mer »

Statliga anslag till forskning och utveckling 2019

Under 2019 beräknas 37 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling (FoU). Det motsvarar 3,6 procent av de totala anslagen i statsbudgeten och 0,75 procent av BNP. Prognosen visar att de statliga anslagen till FoU ökar med 805 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2018, i löpande priser. Prognosen baseras på höstbudgeten för 2019.... läs mer »

Industrins orderingång och omsättning, februari 2019

Industrins totala orderingång minskade med 2,0 procent i februari 2019 jämfört med januari, i säsongrensade tal. Jämfört med februari föregående år minskade orderingången med 2,8 procent i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »