text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Hushållens bankinlåning ökar

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var -4,6 miljarder kronor tredje kvartalet 2017. Sparandet var därmed negativt, men mindre negativt än motsvarande kvartal 2016 och 2015. Hushållens låneökningstakt var 6,7 procent, oförändrad från närmast föregående kvartal.... läs mer »

Fordonsindustrin fortsätter att öka

Det tredje kvartalet 2017 ökade antalet anställda med 3,0 procent jämfört med samma kvartal 2016, lönesumman ökade med 5,0 procent och antalet lediga jobb ökade med 17,1 procent.... läs mer »

Priserna för nyproducerade bostadshus har ökat

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2016 jämfört med 2015 för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus.... läs mer »

Hög arbetslöshet bland unga och utomeuropeiskt födda med låg utbildning

År 2016 var arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda med låg utbildning i åldern 20-64 år 36,9 procent. Bland inrikes födda med låg utbildning i åldern 20-24 år var arbetslösheten 28,0 procent. Dessa nivåer var avsevärt högre jämfört med arbetslösheten bland lågutbildade i övriga födelseregioner och äldre. Bland personer med låg utbildning hade män en starkare anknytning till arbetsmarknaden ä...... läs mer »

Fondförmögenheten fortsätter att öka

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av september 2017 till 3 690 miljarder kronor. Det är en ökning med 86 miljarder kronor sedan föregående kvartal jämfört med en ökning på 82 miljarder kronor kvartalet innan. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 12 miljarder kronor.... läs mer »

Ökad upplåning i SEK

Vid utgången av oktober uppgick den svenska skulden i räntebärande värdepapper till 7 719 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 158 miljarder kronor jämfört med utgången av september. Den kortfristiga upplåningen ökade med 95 miljarder kronor medan värdet på den långfristiga upplåningen ökade med 63 miljarder kronor, till störst del i obligationer emitterade i SEK.... läs mer »

Kvinnor får barn tätare i dag än på 1970-talet

I början på 2000-talet gick det vanligtvis tre år mellan första och andra barnet jämfört med nästan fyra år i mitten av 1970-talet. Tiden mellan barnen skiljer sig åt mellan mammor med olika utbildningsnivå och ålder samt mellan inrikes och utrikes födda mammor.... läs mer »

40 000 påbörjade lägenheter i flerbostadshus

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 49 800 lägenheter under de tre första kvartalen 2017. Det innebär en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2016 då 45 016 lägenheter började byggas.... läs mer »

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 041 000 i oktober 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 111 000 jämfört med oktober 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 172,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar...... läs mer »

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter under det tredje kvartalet 2017 jämfört med det andra kvartalet 2017, i säsongrensade tal.... läs mer »