text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Fortsatt ökad kemikalieanvändning mellan 2008 och 2016

I Sverige ökade användningen, det vill säga omsättningen av kemikalier (hälso- och miljöfarliga kemikalier, inklusive petroleumbränslen) med 4 procent mellan 2008 och 2016. Ökningen skedde främst i tillverkningsindustrin och inom utvinning av mineral medan övriga branscher minskade. Under samma period ökade Sveriges BNP med 15 procent. Detta innebär att kemikalieintensiteten, det vill säga ton...... läs mer »

Antalet fast anställda ökade

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 119 000 i september 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 67 000 jämfört med september 2017. Antalet fast anställda ökade med 71 000 till 3 868 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 173,4 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 330 000 och arbetslöshetstalet var 6,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en...... läs mer »

70 000 unga får rösta för första gången i Europaparlamentsvalet

I vårens europaparlamentsval är det 489 000 unga som får rösta för första gången i ett val till Europaparlamentet. Av dem är det 70 000 som inte hade möjlighet att rösta i höstens val. Totalt är det 7,3 miljoner svenska medborgare folkbokförda i Sverige som får rösta i europaparlamentsvalet.... läs mer »

Minskad upplåning för bank och bostadssektorn

Den totala upplåningen för bank och bostadssektorn uppgick vid slutet av september till 4 234 miljarder kronor, en minskning med 95 miljarder kronor jämfört med föregående månad. För banksektorn är det främst räntebärande värdepapper denominerad i utländsk valuta som ligger bakom minskningen. För bostadssektorn har minskningen primärt orsakats av värdepapper denominerade i svenska kronor.... läs mer »

Sverige har lägst andel i materiell fattigdom i Europa

Drygt 1 procent i Sverige lever i allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s definition. Genomsnittet för EU är 7 procent. Utrikes födda och arbetslösa lever i större utsträckning i allvarlig materiell fattigdom än inrikes födda med två inrikes födda föräldrar och jämfört med de som arbetar.... läs mer »

Byggkostnaderna ökade med 3,7 procent på årsbasis i september

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,1 procent mellan augusti och september 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,7 procent.... läs mer »

Utgifterna för FoU ökar i offentlig sektor

Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2017 till 5,6 miljarder kronor och ökar därmed med 16 procent sedan 2015. Den egna FoU-verksamheten skiljde sig, likt tidigare år, mycket åt mellan delsektorerna.... läs mer »

Stigande småhuspriser i 15 av 21 län

Småhuspriserna steg med 2 procent under tredje kvartalet 2018, jämfört andra kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1 procent.... läs mer »

Industrins miljöskyddskostnader fortsätter att öka

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 15,4 miljarder kronor år 2017. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2016, främst beroende på ökade löpande kostnader. De högsta totala miljöskyddskostnaderna hade branschen el-, gas- och värmeverk.... läs mer »

Inflationstakten enligt KPIF 2,5 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,5 procent i september 2018 (2,2 procent i augusti). KPIF steg med 0,5 procent från augusti till september. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3 procent i september (2,0 procent i augusti).... läs mer »