text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

Drygt en fjärdedel av befolkningen i åldern 25–64 år är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län där en tredjedel eller mer av befolkningen har minst treårig eftergymnasial utbildning i nio av kommunerna.... läs mer »

Drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige

Antalet bostadslägenheter uppgick 2017-12-31 till 4 859 252. Dessa fördelas på 2 069 353 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 462 972 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 247 277 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 79 650 (2 procent) i övriga hus.... läs mer »

Vanligast för barn att bo i småhus

Drygt hälften av Sveriges befolkning, 53 procent, bor i ett småhus. De allra flesta av dessa bor i ett småhus som hushållet äger.... läs mer »

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

Upplåningen i räntebärande värdepapper minskade under mars med 54 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 778 miljarder kronor. Den totala upplåningen består främst av obligationer till ett värde av 6 644 miljarder kronor. En ökning med 51 miljarder kronor jämfört med föregående månad.... läs mer »

Byggkostnaden ökade med 2,6 procent på årsbasis

Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,1 procent mellan februari och mars 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 2,6 procent.... läs mer »

Sjunkande småhuspriser

Småhuspriserna sjönk med 1 procent under första kvartalet 2018, jämfört fjärde kvartalet 2017. På årsbasis, första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 6 procent.... läs mer »

Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent i mars 2018 (1,7 procent i februari). KPIF steg med 0,3 procent från februari till mars. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent i mars (1,6 procent i februari).... läs mer »

Vanligare att kvinnor både arbetar och studerar vidare

Kvinnors och mäns verksamhet efter avslutad gymnasieskola skiljer sig och har gjort så under lång tid. Det är en högre andel män än kvinnor som enbart arbetar tre år efter gymnasieskolan. Andelen som enbart studerar är ungefär lika hög för kvinnor som för män. En högre andel kvinnor än män både studerar och arbetar.... läs mer »

Ökad hushållskonsumtion i februari

Mellan januari och februari ökade hushållens konsumtion med 0,5 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,2 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 1,7 procent under februari 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i februari

Försäljningsvolymen ökade med 0,7 procent i februari 2018 jämfört med motsvarande månad 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 0,8 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 0,5 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.... läs mer »