text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper

Icke-finansiella bolag ökade sin upplåning både i emitterade värdepapper och via lån i monetära finansinstitut under andra kvartalet 2017. Under de tre senaste kvartalen har upplåning via räntebärande värdepapper ökat mer än lån i monetära finansinstitut.... läs mer »

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

Den samlade svenska värdepappersskulden minskade under augusti månad med 18 miljarder kronor, till 7 480 miljarder kronor. Minskningen beror till stor del på förfall i obligationer denominerade i SEK samt försvagade växelkurser i de viktigaste emissionsvalutorna USD, EUR och GBP. Värdepapper denominerade i USD och EUR emitterades till ett värde av 24 respektive 10 miljarder kronor netto. Trots...... läs mer »

Byggkostnaden steg med 2,6 procent på årsbasis

Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp med 0,1 procent mellan juli och augusti 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,6 procent.... läs mer »

Antalet anställda fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 109 000 i augusti 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 148 000 jämfört med augusti 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 326 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 133,4 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,9 procent....... läs mer »

BNP steg med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2017

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Det var främst export och fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2016 steg BNP med 3,1 procent.... läs mer »

Utbildning viktig för befolkningens medellivslängd 2000–2016

Under de senaste åren har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder varit nästan sex år högre för gruppen med eftergymnasial utbildning än för dem med enbart förgymnasial utbildning.... läs mer »

Kvinnors medelarbetstid ökade mellan 2006–2016

Under 2016 var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden 30,7 timmar per vecka för personer i åldern 15–74 år. Män arbetade i genomsnitt 5,5 timmar mer per vecka jämfört med kvinnor. Under perioden 2006 till 2016 har dock skillnaden i medelarbetstid bland sysselsatta män och kvinnor minskat.... läs mer »

Inflationstakten enligt KPIF 2,3 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i augusti (2,4 procent i juli). KPIF sjönk med 0,1 procent från juli till augusti 2017. Inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i augusti.... läs mer »

Färre unga och fler utländska medborgare får rösta i 2018 års val

Totalt får cirka 98 000 fler svenska medborgare folkbokförda i Sverige rösta i 2018 års val jämfört 2014 års riksdagsval. Antalet förstagångsväljare ser ut att bli 62 000 personer färre än i 2014 års riksdagsval. I valen till kommunfullmäktige ökar antalet utländska medborgare som får rösta med 123 000 personer.... läs mer »

Ökad produktion inom näringslivet

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,5 procent i juli jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,1 procent i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »