text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Många nya medborgare under 2016

Under 2016 blev 60 343 personer nya svenska medborgare, en ökning med 25 procent jämfört med året innan. Aldrig tidigare har så många personer bytt till svenskt medborgarskap under ett år. Under andra halvåret sökte och beviljades många tidigare brittiska medborgare ett svenskt medborgarskap, troligen var detta en reaktion på omröstningen om det brittiska EU-medlemskapet.... läs mer »

Fortsatt ökning av den räntebärande värdepappersskulden

Värdet på den utestående upplåningen i räntebärande värdepapper uppgick till 7 559 miljarder kronor vid slutet av februari. Detta är en ökning med 139 miljarder kronor jämfört med föregående månad. 80 miljarder av ökningen beror på ökad upplåning i penningmarknadsinstrument, till större delen denominerade i dollar.... läs mer »

Antalet anställda i kommunal sektor ökade

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 920 000 i februari 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 114 000 jämfört med februari 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 392 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Antal anställda i kommunal sektor ökade med 51 000 jämfört med februari 2016 och uppgick till 1 160 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 161,4...... läs mer »

Tillväxten tog ny fart fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet stegrades BNP-tillväxten och Sveriges ekonomi växte i snabbare takt än tidigare kvartal under året. Exporten lämnade för andra kvartalet i följd det största bidraget till BNP. Samtidigt var hushållskonsumtionen fortsatt dämpad medan de fasta bruttoinvesteringarna återigen ökade efter avmattningen tredje kvartalet.... läs mer »

Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

Inflationstakten enligt KPI var 1,8 procent i februari (1,4 procent i januari). KPI steg med 0,7 procent från januari till februari 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,0 procent i februari (1,6 procent i januari). Det är den högsta noteringen på över sex år.... läs mer »

Svensk tillverkningsindustri överraskade positivt och investerade tungt under 2016

Investeringsvolymerna inom tillverkningsindustrin ökande med hela 12 procent under 2016. Framförallt är det tunga investeringar i massa- och pappersindustrin samt läkemedelsindustrin som står för ökningen. Företagens lämnade prognoser indikerar oförändrade investeringsvolymer under 2017.... läs mer »

Tjänsteproduktionen ökade i januari

Tjänsteproduktionen ökade med 0,6 procent i januari jämfört med december i säsongrensade tal. Under perioden november-januari var produktionen 2,2 procent högre jämfört med perioden augusti-oktober, i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 6,7 procent under januari, jämfört med motsvarande månad 2016.... läs mer »

Ökad produktion inom näringslivet i januari

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,9 procent i januari 2017 jämfört med december 2016, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 5,3 procent i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »

Stigande småhuspriser

Småhuspriserna steg med drygt 1 procent under den senaste tremånadersperioden december 2016 – februari 2017, jämfört med den föregående perioden september – november 2016. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent.... läs mer »

Ökad hushållskonsumtion i januari

Mellan december och januari ökade konsumtionen med 1,1 procent, i säsongrensade värden. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,6 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,1 procent under januari 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »