text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i mars

Försäljningsvolymen ökade med 1,9 procent i mars 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 0,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,4 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.... läs mer »

Arbetskraftskostnaderna ökade i februari

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 123,6 för arbetare och 126,5 för tjänstemän. Sedan februari 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,1 procent för arbetare och 2,8 procent för tjänstemän.... läs mer »

Gymnasieutbildning avgörande för etablering på arbetsmarknaden

En fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för etableringen på arbetsmarknaden, visar en uppföljning av samtliga ungdomar födda 1991-1995. Men det är långt ifrån alla ungdomar som avslutar gymnasieutbildningen med slutbetyg eller examen. Särskilt svårt att nå slutbetyg eller examen var det för unga med svaga resultat från grundskolan och för nyinvandrade ungdomar.... läs mer »

Svag nedgång för producentpriserna i mars 2017

Producentpriserna totalt sjönk med 0,1 procent mellan februari och mars. Under samma period sjönk priserna med 0,7 procent på importmarknaden och med 0,1 procent på hemmamarknaden. På exportmarknaden var priserna oförändrade.... läs mer »

Handelsnettot -0,8 miljarder kronor i mars

Varuexporten uppgick under mars 2017 till 119,2 miljarder kronor och varuimporten till 120,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -0,8 miljarder kronor.... läs mer »

Försäljningen av kväve i nivå med de senaste två gödselåren

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2015/16 till 186 000 ton, vilket är i nivå med de senaste två gödselåren. För fosfor uppgick försäljningen till 13 100 ton, vilket är en ökning med 600 ton (5 procent) jämfört med föregående år.... läs mer »

Var femte kvinna har avstått från att gå ut på kvällen

Mer än var femte kvinna, eller 23 procent, har någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. För män är motsvarande siffra 6 procent.... läs mer »

Fortsatt ökning av sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 963 000 i mars 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 131 000 jämfört med mars 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 362 000, en minskning med 44 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 164,3 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,6...... läs mer »

Värdepappersupplåningen fortsätter att öka

Det sammanlagda värdet på den svenska utestående värdepappersskulden ökade under mars med 29 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 7 613 miljarder kronor. Bakom ökningen låg främst värdepapper denominerade i kronor och pund.... läs mer »

Knappt 4,8 miljoner bostäder i landet

Antalet bostadslägenheter uppgick 2016-12-31 till 4 795 717. Dessa fördelas på 2 053 665 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 424 113 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 239 002 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 78 937 (2 procent) i övriga hus.... läs mer »