text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Konsumentprisindex (KPI), maj 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i maj 2019 (2,0 procent i april). KPIF steg med 0,3 procent från april till maj. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 2,2 procent i maj, vilket är en ökning sedan april då inflationstakten var 2,1 procent.... läs mer »

Småhusbarometern t.o.m. maj 2019

Småhuspriserna steg med nästan 1 procent, på riksnivå, under den senaste tremånadersperioden mars – maj 2019, jämfört med den föregående perioden december 2018 – februari 2019. På årsbasis det vill säga senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 2 procent på riksnivå.... läs mer »

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 1:a kvartalet 2019

Efter en stark avslutning på 2018 ökade Sveriges BNP med 0,6 procent första kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Det var dock endast utrikeshandeln som bidrog positivt till BNP-utvecklingen. Övriga delar av försörjningsbalansen bidrog negativt, eller gav ett neutralt bidrag till kvartalets BNP-utfall.... läs mer »

Torv 2018, produktion, användning och miljöeffekter

Energitorvskörden ökade med 72 procent under 2018. En av orsakerna var det varma och torra vädret sommaren 2018, vilket var gynnsamt för torven. Efterfrågan på energitorv har ökat under 2018, vilket har lett till ökade skördenivåer. Dock blev det ingen rekordskörd då brandrisken begränsade skördemöjligheterna.... läs mer »

Partisympatier maj 2019

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.... läs mer »

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden under 2018 för personer som hade hemmaboende barn under 12 år

Sysselsättningsgraden för personer med barn under 12 år var under 2018 högre än för övriga personer i åldern 20-49 år. Bland personer med yngre barn var andelen sysselsatta högre för männen jämfört med kvinnorna. Av de sysselsatta kvinnorna med yngre barn arbetade 34,6 procent deltid. Motsvarande andel bland männen var 8,9 procent.... läs mer »

Restaurangindex, kvartal 1 2019

Restauranger på hotell och matställen där många resande passerar hade ett uppsving årets tre första månader. På kaféer och konditorier minskade tvärtom försäljningen.... läs mer »

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, april 2019:

Hushållens konsumtion förblev oförändrad i april, jämfört med april 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,6 procent, i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma period förra året. Mätt i säsongrensade tal steg hushållskonsumtionen med 0,2 procent jämfört med mars i år.... läs mer »

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2019

Antalet sjukdagar per anställd minskade under första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018. Det totala antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,85 dagar per anställd.... läs mer »

Fastighetspriser och lagfarter 2018

Nästan 135 000 lagfarter beviljades under 2018, vilket var ungefär 5 000 färre än 2017. När arv, byten, gåvor och fusioner räknas bort hade drygt 100 000 lagfarter en redovisad köpeskilling. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter var drygt 300 miljarder kronor. Det är den näst högsta genom tiderna.... läs mer »